Kampsportsdelegationens beslut dnr 216-6757-2017, 2018-02-09 (Version 2018-10-10)

1. Tävlingsarrangör

1.1. Tävlingsarrangör skall vara en förening ansluten till SMMAF.
1.2. Tävlingsarrangören skall ansöka om sanktion för att arrangera tävling, senast tre (3) månader före aktuellt tävlingsdatum (Undantag: de av SMMAF arrangerade tävlingar).
1.3. Tävlingsarrangören skall tillse att alla lagar och förordningar följs i samband med anordnandet av tävlingen.
1.4. Tävlingsarrangören skall utse tävlingens olika funktionärer och tillse att de har erforderlig utbildning och erfarenhet (Undantag: se ”Reglemente MMA Klass-A och MMA Klass-B” under ”REGLER FÖR DOMARE”).
1.5. Tävlingsarrangören skall tillse att matcherna filmas i syftet att kunna behandla eventuella protester.

2. Tävlingsledare

2.1. En tävlingsledare skall utses av arrangören för varje MMA-tävling.
2.2. Tävlingsledaren skall verka som kontaktperson med t ex tillståndsmyndigheten, polismyndigheten och brandförsvaret under tävlingen.
2.3. Tävlingsledaren skall vara arbetsledare för samtliga funktionärer under tävlingen.
2.4. Tävlingsledaren skall tillse att samtliga funktionärer utför sina uppgifter.

3. Matchmaking

3.1. En matchmaker med god erfarenhet av Mixed Martial Arts och matchmaking skall ansvara för matchning av tävlande på tävlingen.
3.2. En matchmaker utses av SMMAF vid Förbundets arrangerade tävlingar. Matchmakern lägger då matcher baserat på de anmälningar som inkommit för respektive tävling.
3.3. Det åligger matchmakern att ta reda på alla fakta (vikt, längd, tidigare matcher, annan kampsportserfarenhet, tidigare knockouter etc) om de tävlande som underlag för matchning.
3.4. Alla matcher skall vara jämnt matchade med de tävlandes fysiska förutsättningar och tävlingserfarenhet beaktade så att endast jämbördiga motståndare kan mötas. En tävlandes tidigare erfarenhet i andra kampsporter skall beaktas.
3.5. Matchmakern skall tillse att samtliga tävlande samt planerade matcher införs i databasen.

4. Databas

4.1. All information om en tävling skall sparas i en databas.
4.2. Den tävlande och information om denne skall vara införd i databasen och databasen skall fungera som en digital matchbok. Det är matchmakerns ansvar att införa den tävlande i databasen.
4.3. Planerade matcher skall införas i databasen. Detta är matchmakerns ansvar.
4.4. Tävlingsresultat skall införas i databasen. Detta är sekreterarens ansvar.
4.5. De av tävlingsläkaren sammanställda uppgifterna om eventuella knockouter och karantän skall införas i databasen. Detta är tävlingsläkarens ansvar.

5. Supervisor

5.1. En Supervisor skall utses av SMMAF för varje MMA-tävling.
5.2. Supervisorn skall tillse att alla funktioner och ansvarsområden hanteras på ett korrekt sätt.
5.3. Supervisorn skall finnas tillgänglig för eventuell länsstyrelsepersonal.
5.4. Supervisorn skall notera resultat och vinstsätt i varje match.
5.5. Supervisorn skall tillse att resultaten införs i databasen efter tävlingen.
5.6. Supervisorn skall bistå tävlingsläkaren med att införa eventuella knockouter med tillhörande karantänsperiod i databasen efter tävlingen.
5.7. Supervisorn skall dokumentera och rapportera alla eventuella avvikelser till förbundet.

6. Tävlande

6.1. Tävlande skriven i Sverige skall representera en förening ansluten till SMMAF.
6.2. Den tävlande skall vara minst 18 år.
6.3. Den tävlande skall vara i mycket god fysisk och psykisk form.
6.4. Den tävlande skall vara väl förberedd för att tävla i MMA KLASS-B
6.5. Vid anmälan till tävling ansvarar den tävlande för att all relevant kamsportserfarenhet delges matchmakern.
6.6. Den tävlande får endast deltaga i en match per dag.

7. Tävlingskort

7.1. Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) utfärdar ett tävlingskort som är obligatoriskt för en tävlande som representerar en förening ansluten till SMMAF.
7.2. Tävlande som representerar en förening ansluten till SMMAF skall inlämna tävlingskortet till tävlingsarrangören vid invägningen.
7.3. Tävlande som inte blir avstängd återfår tävlingskortet efter avslutad tävling.
7.4. Vid avstängning av tävlande skall tävlingsledaren skicka tävlingskortet tillsammans med läkarens rapport till SB&Ks kansli inom en vecka efter tävlingen. Kansliet registrerar avstängningen och behåller kortet. Vid avstängningsperioden slut, skickar kansliet tillbaka tävlingskortet till den tävlande.

8. Viktklasser

8.1. Två tävlande som möts i en match skall ligga nära varandra i vikt. Dock kan större avvikelser accepteras i tungvikten. Matchmakern skall fastställa en vikt som de båda tävlande i en planerad match skall klara på invägningen. Vikten skall godkännas i god tid av såväl de tävlande som av tävlingsarrangören.
8.2. Vid titelmatcher skall givna viktklasser användas.

8.3. Viktklasser:

 • Atomvikt -47,6 kg (105 lbs)
 • Stråvikt -52,2 kg (115 lbs)
 • Flugvikt -56,7 kg (125 lbs)
 • Bantamvikt -61,2 kg (135 lbs)
 • Fjädervikt -65,8 kg (145 lbs)
 • Lättvikt: -70,3 kg (155 lbs)
 • Superlättvikt: -74,8 kg (165 lbs)
 • Weltervikt: -77,1 kg (170 lbs)
 • Superweltervikt: -79,4 kg (175 lbs)
 • Mellanvikt: -83,9 kg (185 lbs)
 • Supermellanvikt: -88,5 kg (195 lbs)
 • Lätt tungvikt: -93,0 kg (205 lbs)
 • Cruiservikt: -102,1 kg (225 lbs)
 • Tungvikt: -120,2 kg (265 lbs)
 • Supertungvikt: +120,2 kg (över 265 lbs)

9. Invägning

9.1. Den tävlande skall klara angiven vikt inom föreskriven tid vid tävlingens officiella invägning övervakad av Supervisorn.
9.2. Tävlande som representerar en förening ansluten till SMMAF skall inlämna tävlingskortet till tävlingsarrangören vid invägningen.
9.3. Vid invägningen skall utländsk tävlande visa fotolegitimation.
9.4. Den tävlande skall vägas senast 1 timme innan matchstart och tidigast 12 timmar innan

10. Tävlingsläkare

10.1. En legitimerad läkare skall utses som tävlingsläkare för tävlingen.
10.2. Tävlingsläkare skall vara närvarande under varje match. Tävlingsläkare skall bryta en match om denne anser att en tävlande inte bör fortsätta. Tävlingsläkare skall då omedelbart uppmärksamma Matchdomaren genom att kasta in en handduk i ringen alternativt med ljudsignal.
10.3. Om en tävlande behöver hjälp för att ta sig tillbaka till sin hörna i rondvilan, skall den tävlande undersökas av tävlingsläkare som bland annat skall kontrollera balans och respons hos den tävlande när denne står upp utan stöd.
10.4. Tävlingsläkare ska efter genomförd match undersöka de tävlande. Eventuella skador samt misstänkta skador ska i det här läget dokumenteras.
10.5. Tävlingsläkare ska alltid utgå från ett ”worst case-scenario”. Det betyder att tävlingsläkare alltid ska ta det säkra före det osäkra.
10.6. Tävlingsläkare skall om denne finner det nödvändigt skicka en tävlande till sjukhus för undersökning.
10.7. Vid misstänkta skador (ex. lätt hjärnskakning) kan tävlingsläkare kvarhålla den tävlande för vidare observation. Den tävlande ska i dessa fall ej lämna tävlingsområdet (alt. tävlingshotellet) så att läkaren (inom ett antal timmar) kan göra en uppföljande undersökning. Vid den uppföljande undersökningen skall tävlingsläkare ta ställning till om det är nödvändigt att skicka en tävlande till sjukhus för undersökning och vidare vård, alternativt rekommendera eventuell eftervård, alternativt konstatera att inget vårdbehov finns. Vid den uppföljande undersökningen ska ovanstående beslut dokumenteras och läggas till övrig dokumentation som tävlingsläkare lämnar till förbundet.
10.8. Tävlingsläkare skall dokumentera eventuella knockouter och därmed följande undersökning på sjukhus, karantänsperiod etc.

11. Matchdomare

11.1. Varje match skall överses av en av SMMAF licensierad Matchdomare.
11.2. Matchdomarens skall vara klädd i långbyxor samt SMMAF:s piké. Matchdomarens skor ska vara mjuka så att skador eller obehag ej kan åsamkas en tävlande.
11.3. Matchdomaren skall vara i fysiskt skick att kunna vara alert och hålla sig nära de tävlande, göra ingripanden då det behövs för att hålla säkerheten för tävlanden på maximal nivå.
11.4. Matchdomaren skall tillse att båda tävlande har korrekta skydd.
11.5. Matchdomaren skall tillse att regler åtföljs av alla parter involverade i matchen.
11.6. Matchdomaren skall sätta de tävlandes säkerhet främst och omedelbart stoppa en match där det är uppenbart att den ena parten är så överlägsen att den andre riskerar att bli skadad, då någon av de tävlande är i ett orimligt underläge, eller om en av de tävlande inte försvarar sig effektivt.
11.7. Matchdomarens tre kommandon under match: ”FIGHT” anger för de tävlande att matchen är igång vid start, efter break eller efter rondpaus. ”STOP” anger att de tävlande skall sluta samt stanna i oförändrad position. ”BREAK” anger att de tävlande skall sluta samt separera till neutral position.
11.8. Matchdomaren skall stoppa matchen då en tävlande utför otillåtna tekniker eller regelbrott.
11.9. Matchdomaren skall tillse att otillåtna tekniker ej ger en tävlande fördel.
11.10. Matchdomaren skall diskvalificera en tävlande om denne eller sekonderna uppsåtligt, allvarligt eller upprepat bryter mot reglerna.
11.11. Matchdomaren skall stoppa matchen om något kastas in på matchytan. Om det inkastade är en handduk eller liknande som kastats in av sekond eller läkare skall matchen avslutas.
11.12. När så är påkallat vid olyckshändelse eller foul kan Matchdomaren medge ett avbrott av matchen med tid för en tävlandes återhämtning i upp till fem (5) minuter.
11.13. Vid foul som innefattar slag eller spark mot grenen (sk low blow) skall Matchdomaren, om den drabbade tävlande så begär, avbryta matchen i upp till fem (5) minuter så att den tävlande kan återhämta sig.
11.14. Matchdomaren skall stoppa matchen när signal som markerar rondens slut ljuder.
11.15. Matchdomaren skall höja vinnarens arm när matchresultat tillkännagivits av konferencieren.

12. Poängdomare

12.1. Varje match skall bedömas/poängsättas av tre av SMMAF licensierade poängdomare.
12.2. Poängdomarna skall sitta åtskilda från såväl publiken som varandra.
12.3. Poängdomarna skall hålla sig neutrala under matchen, förutom när ett regelbrott upptäcks. Detta skall i sådana fall meddelas Matchdomaren i rondpausen.
12.4. Poängdomarna skall oberoende av andra ge de tävlande poäng för varje rond samt fylla i poängformuläret för ronden vardera.
12.5. Vinnaren av en rond avgörs av domslutskriterierna enligt punkt 31.
12.6. Vid matchen slut skall poängdomarna sammanställa poängen för samtliga ronder.
12.7. Poängdomarna skall överlämna poängprotokollet med matchresultatet tydligt markerat
12.8. Poängdomarna får inte lämna sin plats förrän matchen är slut och resultatet delgivet.
12.9. Person som fungerar som manager, oavsett om skriftligt avtal finns eller ej, får inte agera vare sig match- eller poängdomare i en match där en tävlande denne representerar deltager.

13. Sekretariat

13.1. Arrangören skall utse ett sekretariat för tävlingen.
13.2. Efter avslutad match skall sekretariatet samla in poängprotokollet från poängdomarna.
13.3. Efter avslutad match skall sekretariatet summera resultatet och redovisa det för konferenciern.
13.4. Efter avslutad tävling skall sekretariatet förse Supervisorn med samtliga poängprotokoll samt sammanställningen av resultatet för matcherna.

14. Tidtagare

14.1. En tidtagare skall utses för att ansvara korrekt tidtagning av såväl ronder som rondvila samt övriga avbrott.
14.2. Tidtagaren skall starta klockan då Matchdomaren signalerar ”Fight” vid rondstart.
14.3. Tidtagaren skall ange när tio (10) sekunder är kvar av ronden.
14.4. Tidtagaren skall signalera slutet av varje rond.
14.5. Tidtagaren skall markera när det är femton sekunder kvar av en rondpaus.
14.6. Av Matchdomaren signalerade avbrott skall ej ingå i ronden.
14.7. Klockan får ej stoppas av annat än Matchdomarens signalerade avbrott.
14.8. Tidtagaren är ansvarig för att ta tiden då Matchdomaren utfärdat time-out på grund av olyckshändelse eller foul och meddela Matchdomaren vid två minuter och femtio sekunder (2.50) samt vid tre (3) minuter.

15. Konferencier

15.1. En konferencier skall utses för tävlingen, denne skall ombesörja att såväl publik som funktionärer genom högtalarsystemet hålls informerade om tävlingen.
15.2. Konferencieren skall tillkännage de tävlandes namn, ringhörna och vikt inför matchen och innan de tävlande inträder i ringen.
15.3. Konferencieren skall uppmana sekonderna att lämna matchytan före matchstart och när tidtagaren markerar att det är 15 sekunder kvar av rondvilan.
15.4. Konferencieren skall tillkännage rondnummer inför start av varje rond.
15.5. Konferencieren skall tillkännage vinnarens ringhörna, vinstsätt samt vinnarens namn.

16. Sekonder (coacher)

16.1. Den tävlande skall ha minst en (1) max två (2) sekonder
16.2. Under matchen får sekonderna endast uppehålla sig på matchytan i anslutning till sin tävlandes ringhörna under rondpaus.
16.3. Sekonderna skall ha en handduk och om de finner den tävlande vara i svårigheter så kan de kasta in handduken och därigenom ge upp matchen.
16.4. Sekonderna kan ge råd, assistans och uppmuntran på ett behärskat sätt under matchen.
16.5. I rondpausen får max två (2) sekonder gå in på matchytan. All materiell skall avlägsnas från matchytan vid rondpausens slut och sekonderna skall även tillse att matchytan hålls torr och ren för att förhindra halka.
16.6. Under rondpaus får sekonderna ge den tävlande muntliga instruktioner. Sekonderna får även ge den tävlande vatten.
16.7. Sekonder är skyldiga att vid rondpaus informera Matchdomaren om eventuella skador eller förhinder som upptäcks på deras tävlande.
16.8. Den tävlande kan bli tillsagd, varnad eller diskvalificerad för regelöverträdelser som sekonderna begår.

17. Matchyta

17.1. Matchytan skall vara väl avgränsad så att de tävlande ej riskerar att falla ur, det kan vara en standard boxningsring eller en ring med säkerhetsväggar.
17.1.1. Boxningsring:
Storleken på denna kan variera. Grundkravet är ett stötabsorberande golv som inhägnas av 3-4 vadderade ringrep som fäster i 4 stolpar (ringhörn). Dessa hörn täcks med vadderade skydd. Åtgärder ska även vidtas för att säkerställa att de tävlande ej skadar sig vid ett eventuellt fall ur ringen (ex stötabsorberande golv utanför ringytan)
17.1.2. Ring med säkerhetsväggar:
Syftet med den väggförsedda ringen är att undvika att de tävlande kan falla ut under matchen och ådra sig skador. Grundkravet är ett stötabsorberande golv som inhägnas av plastklätt nät (vägg) som fästs mellan stolpar. Dessa stolpar samt den övre och nedre kanten kring nätet täcks med vadderade skydd. Det inhägnade området måste vara cirkulärt eller ha minst sex lika sidor och får inte vara mindre än 6.1 meter bred och inte större än 9.8 meter bred.

18. Matchlängd

18.1. En normal match skall pågå i två (2) ronder. En titelmatch alternativt sk kallad superfight skall pågå i tre (3) ronder.
18.2. En rond skall pågå i tre (3) minuter.
18.3. Rondvilan (pausen mellan ronderna) skall uppgå till sextio (60) sekunder.

19. Obligatorisk utrustning
19.1. Av SMMAF godkända tävlingshandskar & tävlingsbenskydd.
19.2. Godkända tävlingsshorts, vilka skall vara tillverkade i hållbart material och utformade så att de ej kan orsaka skada på någon av de tävlande.
19.3. Suspensoar (valfritt för kvinnor)
19.4. Tandskydd
19.5. Bröstskydd (valfritt för kvinnor)
19.6. Tävlings-topp eller rashguard (endast för kvinnor).
19.7. Tävlingsutrustning skall kontrollers av funktionär i samband med match.

20. Lindor, tejp & vaselin

20.1. Händer och knogar får lindas med gasbinda.
20.2. Tejp får användas för att såväl fästa som förstärka gasbindan. Tejpen får dock inte täcka knogarna.
20.3. Tävlingshandskarnas och benskyddens kardborreknäppning skall tejpas så att den ej går upp och inte orsakar skada på någon av de tävlande. Handskarna tejpas med ringhörnans färg (blå eller röd).
20.4. Händernas tejpning och lindning skall kontrolleras före tävlingshandskarnas kardborreknäppning tejpas.
20.5. Funktionären som kontrollerar tejpning och lindning av händer skall särskilt markera att detta gjorts t ex genom signatur på tävlingshandskarnas tejpning.
20.6. Vaselin ska appliceras av funktionär.

21. Godkända tekniker

21.1. Slag och rundsparkar mot huvud, kropp och ben samt knän och raka sparkar mot kropp i stående kamp.
21.2. Kast och nedtagningar
21.3. Submission tekniker (ledlås och stranguleringar etc.)

22. Otillåtna tekniker

22.1. Slag, knä eller spark i markkamp.
Markkamp definieras av att någon av de tävlande har någon annan kroppsdel än fötterna i mattan, förutom fingrar eller en av händerna.
22.2. Attacker med armbåge eller underarm
22.3. Knän mot huvudet eller ben.
22.4. Vridande knälås, exempelvis heel-hooks.
22.5. Teknik som lägger specifikt tryck på nacke och/eller ryggrad som twister, neck crank, can opener, crusifix m.m.
22.6. Slag utan träff med vaddering exempelvis Hammerfist.
22.7. Stampningar mot motståndarens fötter
22.8. Sparkar och knän mot huvudet på en stående motståndare från aktiv markposition.

23. Fouls

23.1. Slag, sparkar eller knän mot ryggrad och bakhuvud
23.2. Slag mot samt grepp av struphuvudet
23.3. Kast där man avsiktligt kastar motståndaren så att denne landar endast på huvud/nacke (så kallad spiking)
23.4. Ledlås mot fingrar och tår (så kallade small joint locks)
23.5. Stampningar mot en motståndare i aktiv markposition
23.6. Fingrar utsträckta mot motståndarens ögon/ansikte.
23.7. Attackera en liggande eller på annat sätt försvarslös motståndare.
23.8. Smörja in kroppen (undantaget ansikte) med vaselin, liniment eller liknande.
23.9. Överdrivet bruk av vaselin.
23.10. Skallningar, peta i ögon, bitas, rivas, nypas, dra motståndaren i håret, attacker mot grenen samt stoppa fingrar i mun eller sår (cut).
23.11. Kasta ut motståndaren från matchytan.
23.12. Hålla fast i repen respektive säkerhetsväggens nät.
23.13. Greppa i motståndarens kläder eller utrustning.
23.14. Attackera motståndaren före match, under time out, under rondpaus eller efter match.
23.15. Attackera motståndaren som undersöks av domare eller tävlingsläkare.
23.16. Attackera motståndarens underliv.
23.17. Tävla på ett icke sportsmannaaktigt sätt som ger upphov till skada på motståndaren.
23.18. Riktade attacker mot motståndarens hals inklusive att greppa motståndarens luftstrupe.
23.19. Använda svordomar eller förolämpande språk.
23.20. Göra förolämpande gester.
23.21. Ignorera domarens instruktioner.
23.22. Uppvisa aggressivt beteende mot Matchdomaren eller andra funktionärer.
23.23. Inblandning av sekonder.
23.24. Medvetet tappa/spotta ut tandskyddet.
23.25. Inaktivitet och passivitet.
23.26. Simulera träff i underlivet.
23.27. Inga metalliska föremål och inga smycken får bäras under match.

24. Fall och nedslagning

24.1. Om en tävlande är nedslagen skall hens motståndare genast bege sig till den neutrala hörna som Matchdomaren anvisar. Vid andra nedslagningen av en tävlande skall Matchdomaren stoppa matchen.
24.2. Om den tävlande berör golvet med någon annan kroppsdel än fötterna till följd av slag eller spark.
24.3. Om den tävlande hänger försvarslös på repen/mot buren till följd av slag eller spark.
24.4. Om den tävlande efter en hård träff inte har fallit eller hänger över repen, men befinner sig i ett omtöcknat tillstånd, så att den tävlande enligt Matchdomarens bedömning inte kan fortsätta matchen.
24.5. Om den tävlande endast försöker blockera en större mängd slag eller sparkar utan att utföra tekniker tillbaka eller att flytta på sig.

25. Räkning

25.1. Om den tävlande berör golvet med någon annan kroppsdel än fötterna till följd av slag eller spark.
25.2. Om den tävlande hänger försvarslös på repen/mot buren till följd av slag eller spark.
25.3. Om den tävlande efter en hård träff inte har fallit eller hänger över repen, men befinner sig i ett omtöcknat tillstånd, så att den tävlande enligt Matchdomarens bedömning inte kan fortsätta matchen.
25.4. Om den tävlande endast försöker blockera en större mängd slag eller sparkar utan att utföra tekniker tillbaka eller att flytta på sig.

26. Varning

26.1. Vid lindrig oavsiktlig förseelse (utförande av otillåten teknik eller foul), skall matchdomaren stoppa matchen, kontrollera den tävlandes tillstånd, samt utdela en varning till den tävlande som orsakat skadan.
26.2. Matchdomaren kan utdela poängavdrag för den tävlande i samband med varningen.
26.3. Matchdomaren kan av särskilda skäl utdela poängavdrag i rondpausen. Exempelvis för att inte ge den felande deltagaren en fördel med avbrottet.

27. Diskvalificering

27.1. Vid avsiktlig, allvarlig eller upprepad förseelse kan Matchdomaren eller tävlingsledaren diskvalificera den tävlande.
27.2. Om en tävlande orsakar en skada genom otillåten teknik eller foul och tävlingen stoppas vid senare tillfälle på grund av detta, skall den tävlande som orsakat skadan diskvalificeras.
27.3. Om det visar sig att tävlande har otillåten tejpning kan matchdomarendiskvalificera den tävlande.
27.4. En tävlande kan bli tillsagd, varnad eller diskvalificerad för regelöverträdelser som coacherna begår.
27.5. En tävlande kan bli tillsagd, varnad eller diskvalificerad för regelöverträdelser som supportrar begår.
27.6. Användande av andra, ej specifikt tillåtna, preparat eller utrustning är ej tillåtet och kan leda till att den tävlande blir diskvalificerad.

28. Omstart i samma position

28.1. Efter kontroll av tävlingsläkare eller liknande skall matchen omstartas i samma position som före avbrottet.
28.2. Efter en utdelad varning kan matchdomaren starta om i samma position som före avbrottet.

29. Omstart vid inaktivitet

29.1. Domaren kan starta om matchen i en neutral position (ståendes) om de tävlande är i ett dödläge eller inte arbetar aktivt för att förbättra position eller går på avslut.

30. Vinstsätt

30.1. Uppgivet (Submission) – Den tävlande ger upp genom att klappa tre gånger på motståndaren eller verbalt informera domaren.
30.2. Handduken (Towel) – Den tävlandes sekonder stoppar matchen genom att kasta in handduken.
30.3. Matchdomaren stoppar matchen (Referee Stops Contest, RSC). Detta har Matchdomaren skyldighet att göra om han anser att matchen är för ojämn, att en av de tävlande inte försvarar sig effektivt, att en av de tävlande har blivit träffad hårt (omfattar men begränsas inte till så kallad Technical Knock Out/TKO samt Knock Out/KO) eller om deltagares återhämtningstid alternativt läkares undersökning av deltagare pågått längre än 5 minuter.
30.4. Domslut (judges decision) – Tre poängdomare avgör vem som är vinnare.
30.5. Tekniskt domslut (Technical Decision) Poängdomarna avgör vinnaren om en match slutade i förtid på grund av skada som är orsakad av en oavsiktlig foul. Innefattar möjligheten för tekniskt oavgjort (Technical Draw).
30.6. Domslut (Judges decision) – Poängkorten från de tre poängdomarna beskriver resultatet enligt följande:
30.6.1. Enhälligt domslut (Unanimous Decision). Alla tre poängdomare har samma vinnare.
30.6.2. Delat domslut (Split Decision). Två domare dömer samma vinnare och den tredje dömer motståndaren som vinnare.
30.6.3. Majoritetsbeslut (Majority Decision). Två domare dömer samma vinnare och den tredje dömer matchen som oavgjort.
30.6.4. Enhälligt oavgjort (Unanimous Draw). Alla tre domarna dömer matchen som oavgjort.
30.6.5. Majoritet oavgjort (Majority Draw). Två poängdomare dömer matchen som oavgjord.
30.6.6. Delat oavgjort (Split Draw). Alla tre poängdomare dömer olika.
30.7. Diskvalificering (disqualification) – Om en tävlande blir diskvalificerad tilldöms motståndaren vinsten.
30.8. Walkover – En tävlande som är annonserad och står redo på matchytan utan att motståndaren dyker upp, tilldöms vinsten.

31. Domslutskritierier

31.1. Aktivitet inom områdena: Striking (slag, sparkar och knän), clinch (stående brottning), kast/nedtagningar, positionsförbättring och submissionförsök (låsförsök) skall premieras.
31.2. Teknisk skicklighet – Teknikerna skall vara väl utförda, enbart aggressivitet premieras inte.
31.3. Sportslighet – Tävlande måste uppvisa sportslighet
Kommentar: Tävling i MMA KLASS-B har till syfte att utveckla de tävlandes skicklighet i tre områden: Stående kamp, clinch med nedtagningar och markkamp. En tävlande kan inte räkna med att vinna på domslut genom att endast visa skicklighet i delar av dessa områden. En tävlande som fokuserar på att stoppa alla nedtagningsförsök och inte visa skicklighet i markkamp kan bara vinna en match ifall denne dominerat tydligt i den stående kampen med aktivitet och skicklighet. På samma sätt gäller det för en tävlande som endast vill kämpa i markkamp och helt undvika den stående kampen.

32. Oavgjort – Draw

32.1. Om poängställningen vid matchens slut skulle vara lika för de två tävlande döms matchen vara oavgjord (draw).
32.2. I titelmatcher och i MMA ligan skall poängdomarna utse en vinnare (markera en vinnare på poängprotokollet).
33. No contest & Poängräkning vid oavsiktlig foul
33.1. En match kan bli dömd som en “no contest” (det vill säga matchen ogiltigförklaras). Detta kan göras under eller efter en match.
33.2. Anledningar till no contest kan till exempel var om matchen blir störd/stoppad på grund av yttre påverkan efter att den startats och inte kan slutföras.
33.3. Om en tävlande genom olyckshändelse blir skadad av en icke godkänd teknik t ex en sammanskallning och matchen p.g.a. detta måste brytas skall matchen dömas till No Contest.
33.4. Om en utövare inte kan fortsätta p.g.a. av en oavsiktlig foul efter att rond ett (1) är avklarad så skall man räkna ihop poängen och därefter utse en vinnare.
33.5. Om en skada som orsakats av en oavsiktlig foul under rond ett (1) förvärras av regelrätta tekniker och detta gör att matchen måste avbrytas under rond två (2) skall poäng räknas fram till dess att matchen bröts.

34. Protest

34.1. Om en tävlande eller dennes sekonder anser att ett matchresultat är felaktigt kan en protest inlämnas till tävlingsledaren inom 48 timmar efter avslutad tävling.
34.2. Protest skall inkomma från den förening den tävlande tillhör (svenska utövare) eller från den tävlandes klubb/team alternativt den tävlandes manager (utländska tävlande) och inte från en enskild tävlande.
34.3. Protesten skall innehålla uppgifter om vilken match det gäller, vad man protesterar mot, argumentation för detta, hur man anser att matchen borde dömas samt kompletta kontaktuppgifter.
34.4. Matchresultat skall endast ändras om ett uppenbart fel, vilket inverkat på matchresultatet, begåtts av Matchdomaren, poängdomarna eller annan funktionär.

35. Knockout

35.1. En tävlande, som har blivit knockad som ett resultat av en huvudträff eller där domaren stoppat matchen på grund av ett flertal hårda träffar i huvudet, skall omedelbart undersökas av tävlingsläkaren.
35.2. En bedömning om vidare undersökning på sjukhus, samt eventuell hjärnröntgen, är nödvändig skall göras av tävlingsläkaren.
35.3. Tävlingsläkaren skall dokumentera eventuella knockouter och därmed följande undersökning på sjukhus, karantänsperiod etc.

36. Karantän – Avstängning

36.1. En tävlande som blivit utslagen i en match efter knockout, som följd av huvudträff, eller då Matchdomaren stoppat matchen för att den tävlande mottagit hårda träffar mot huvudet, som gjort denne försvarslös eller oförmögen att fortsätta, skall inte tillåtas deltaga i tävling eller sparring under en period specificerad i 36.3 nedan.
36.2. Matchläkaren har rätt att utdöma karantän även då en match inte stoppats om denne finner detta nödvändigt på grund av att en tävlande fått ta emot många huvudträffar.
36.3.
En knockout – Minst fyra veckor efter matchen.
Två knockout under en period av tre månader – 3 månader efter matchen.
Tre knockout under en period av 12 månader – Ett år efter matchen.

37. Doping

37.1. Positivt test för doping enligt WADAs (World Anti-Doping Agency) och/eller
IOKs (Internationella Olympiska Kommittén) dopinglista leder till omedelbar diskvalificering.
37.2. Det ankommer tävlingsledaren att underlätta för och vara behjälplig i genomförandet av dopingtester på de tävlande.
37.3. Om en tävlande inte medger dopingtest leder det till omedelbar diskvalificering.