Ansökan

Sanktionsansökan skall insändas av en till SMMAF ansluten förening som också skall stå som tävlingsarrangör. Ansökan skall undertecknas av behörig firmatecknare.

Ansökan skall vara förbundet tillhanda senast tre månader före planerat tävlingsdatum. Ansökan skickas per e-post till både info@smmaf.se och info@budo.se

I ansökan skall följande anges:

 • Tävlingens namn
 • Datum
 • Stad
 • Lokal
 • Tävlingsarrangör (ansvarig förening)
 • Eventuell eventarrangör (bolag)
 • Tävlingsledare
 • Telefon (tävlingsledare)
 • E-post (tävlingsledare)
 • Matchmaker
 • Kontrollerande matchmaker (endast om angiven matchmaker inte är licensierad)
 • Matchdomare
 • Beräknat antal matcher
 • I det fall ansökan avser matcher i Internationell Professionell MMA skall detta framgå tydligt i ansökan samt att de tävlande skall vara namngivna
 • Beskrivning av arrangemanget i korta drag

Officiella funktionärer på tävlingen (dvs tävlingsledare, matchmaker, matchdomare, poängdomare, tidtagare, sekreterare och konferencier) får ej vara dömda för grov brottslighet.

Matchmaker, matchdomare samt poängdomare skall vara licensierade av förbundet.

Samtliga tävlande som är svenska medborgare och/eller som bor i Sverige stadigvarande måste vara medlemmar i en förening ansluten till SMMAF.

Sanktion kommer endast att ges till erfarna, seriösa och trovärdiga arrangörer. Det är tävlingsarrangörens ansvar att förbundets tävlingsregler och stadgar efterlevs.

Förbundet kommer att utse en supervisor till varje tävling (se § 11 i tävlingsreglerna). Supervisorn skall bekostas av tävlingsarrangören. Se mer information under fliken ”Avgifter”.

Notera att avgift skall erläggas vid sanktionsansökan. Mer information under fliken ”Avgifter”.