Riktlinjer för barnträning

ANGÅENDE BARNTRÄNING I MIXED MARTIAL ARTS

Svenska MMA förbundet stöder barnträning och anser fysisk aktivitet för barn ska baseras på lek och rörelse och innehåller brottning, stående kamp och massor av olika övningar från Mixed Martial Arts (MMA). Träningen ger barn både kroppskontroll och självförtroende då kampmomenten i vårt tycke är essentiella för ett barns utveckling. Träningen ska således baseras på lekfull inlärning av de övningar och tekniker som MMA kan erbjuda.
Boxningshandskar, tandskydd och suspensoar (valfritt för tjejer) är viktig utrustning för alla, sen när barnen börjar bli fortsättare eller avancerade så kan små handskar och benskydd tilläggas.
Den yngsta gruppen 6 – 10 är den där lek och rörelseglädje i form av gymnastiska övningar, grundläggande övningar i brottning, lekfulla övningar ur stående kamp. Här gäller det också att hålla fokus på grundläggande värderingar och lära ut dessa. Ett stort ansvar ligger på instruktören att kunna förmedla den empati och träningsgemenskap som kampsport står för. Här ska tränaren informera att det är endast i träningslokalen som vi brottas. Inga lås och strypningar skall läras ut till de yngsta barnen.
Mellangruppen 11år-14 ska fortsätta med lek och rörelseglädje men barnen ska få en fördjupad förståelse för MMA. De ska få öva lås. Slag och sparkar mot kropp. Det är viktigt att veta att barn klarar yttre påverkan, såsom fall och kollisioner, på ett bättre sätt än vuxna. På grund av dess mjukhet och elasticitet kan det tyvärr också bli bestående deformerat, vilket är nackdelen. Skelettet slutar att växa på längden i 16 – 18 årsåldern, men fortsätter utvecklas och anpassas till och med 20-årsåldern. Det är därför viktigt att lära barn att klappa när låset är markerat och att släppa så fort träningskompisen klappar.
Barn under 15 år bör inte sparra med slag mot huvudet. Sparring skall alltid noggrant övervakas av tränaren.

GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN MMA

för barn ska främja alla barns utveckling samt livslång rörelseglädje. En viktig uppgift som barntränare i MMA att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som tränar barn ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som barntränaren ska hålla levande i arbetet med barnen. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla träningen. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga träningsverksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.

FÖRSTÅELSE OCH MEDMÄNSKLIGHET

Barnträning ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Föreningen ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i föreningen utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.
Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas. Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i föreningarna, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.

SAKLIGHET OCH ALLSIDIGHET

Föreningen ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till föreningen, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Alla som verkar i föreningen ska hävda de grundläggande värden denna skrift påtalar och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden.
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Föreningen ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i föreningen ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Barnträning ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges av barnkonventionen, och föreningen ska arbeta för att nå dessa mål. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i föreningen. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att föreningens resurser därför inte ska fördelas lika.

MMA BARNTRÄNINGS UPPDRAG

Föreningarna ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Föreningarna ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Föreningarna ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande.
Föreningarnas uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Verksamheten ska anpassas till alla barn i föreningen. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. Tränarens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i föreningen blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

RIKTLINJER GÄLLANDE IDROTTSLIG VERKSAMHET RIKTAD TILL BARN OCH UNGDOMAR

Svenska MMA Förbundets primära uppgift är att ansvarsfullt administrera och hantera de regelverk som förbundet innehar tillstånd för (se: https://www.smmaf.se/tavlingsregler-mma-klass-c/)

Svenska MMA Förbundet sanktionerar inga MMA-tävlingar för barn. Samtliga regelverk har en lägsta deltagarålder på 16 år.

I det fall förbundets medlemsföreningar avser att tillhandahålla anpassad MMA-träning för ungdomar mellan 13-17 år anser förbundet att träningen ska ske med stor hänsyn tagen till ungdomarnas fysiska och psykiska utveckling. All eventuell form av sparring bör ske under strikt kontrollerade former och ej med hårdare kroppskontakt än ungdomarnas fysiska utveckling tillåter.

I det fall det finns medlemsföreningar som avser att bedriva MMA-liknande träning för barn (7-12 år) så är det Svenska MMA Förbundets bestämda uppfattning att träningen måste utgå ifrån barnens utvecklingsbehov med tonvikt på sådant som rörelse, koordination, balans och lek. Svenska MMA Förbundet avråder bestämt ifrån all form av MMA-liknande tävlingsträning eller fullkontaktssparring för barn.

Det är viktigt att komma ihåg att fullkontakts-MMA är en idrott med en tydlig vuxenprägel. Svenska MMA Förbundet anser att en individ måste ha uppnått en viss fysisk och mental mognad för att kunna tävla i MMA. Denna hållning kan jämföras med inställningen till andra aktiviteter som är lagreglerade i det svenska samhället.

Riktlinjer från SMMAF gällande barn- och ungdomsidrott:

Riktlinjer – Idrott för barn (7 – 12 år)

 • Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen).
 • Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.
 • Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den.
 • Idrott för barn ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet.
 • Idrottsföreningarna ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.
 • Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.
 • Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel.
 • Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika föreningar.
 • Idrottsrörelsen ska i samverkan med skolan bidra till ökad fysisk aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.

Riktlinjer – Breddidrott för ungdom (13-17 år)

 • Idrott för ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen).
 • Övergången mellan barn- och ungdomsidrotten ska ske successivt och hänsyn tas till individernas olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.
 • Övergången mellan breddidrott och elitinriktad tävlingsidrott eller omvänt för ungdomar ska ske successivt.
 • Idrottsrörelsen ska i större utsträckning utveckla tränings- och tävlingsformer som svarar mot flickors och pojkars behov av breddidrott.
 • Idrottsrörelsen ska ta tillvara ungdomarnas egna erfarenheter och synpunkter i utformning och ledning av tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Ledare inom ungdomsidrotten i föreningar och förbund ska få möjlighet att fördjupa sina kunskaper såväl om träningsplanering inom den egna idrotten som om flickors och pojkars fysiska, psykiska och sociala utveckling.
 • Ledarskap ska vara en naturlig del av ungdomars idrottsutbildning som en stimulans till och förberedelse för framtida ledaruppdrag.