Styrelsen föreslår ett formellt utträde ur IMMAF samt att SMMAF ska ansöka om medlemskap i GAMMA.

SMMAF:s styrelse kallar till en extra årsstämma fredagen den 7 juni klockan 15:00. Stämman kommer att genomföras digitalt.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
4. Val av ordförande vid mötet
5. Val av sekreterare vid mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare
7. Godkännande av dagordningen
8. Information från Styrelsen
9. Förslag att fastställa styrelsens beslut att avsluta allt samarbete med IMMAF
10. Förslag att formellt avsluta medlemskapet i IMMAF
11. Förslag om att ansöka om medlemskap i GAMMA (Global Association of MMA)

Plats: Online via Teams

Tid: 15.00

Röstlängd: Röstlängd

Registrera Ombud: Länk

Registrera Åskådare: Länk

Teknik kring årsmötet: Inbjudan skickas till de anmälda dagen innan

Fullmaktsgranskning: Sker digitalt och den 6 juni.

Förening som önskar närvara med röstberättigat ombud vid årsmötet behöver registrera sitt ombud via ett formulär. Endast föreningar upptagna i röstlängden kan registrera ombud. Fullmaktsgranskningen stänger 2 dagar innan årsmötet.

Publikplats finns för den som inte är röstberättigat ombud men vill ta del av mötet. Publikplats har i mötet yttranderätt men inte rösträtt. Anmälan till publikplats stänger 2 dagar innan aktuell stämma.

Anmälan av styrelse sker via åskådarlänken länk. Dessa har yttranderätt i mötet men inte rösträtt. Anmälan stänger 2 dagar innan aktuell stämma.