Svensk Pro MMA

Tävlingsregler för svensk professionell Mixed Martial Arts (MMA)

(Notera: Godkända tekniker och Otillåtna tekniker är INTE de samma som i Unified Rules)

(Kampsportsdelegationen, beslut Dnr: 216-05802-2010)

Version 2011-05-09

§ 1 Tävlingsarrangör
1.1 Tävlingsarrangören skall tillse att alla lagar och förordningar följs i samband med anordnandet av tävlingen.
1.2 Tävlingsarrangören skall utse tävlingens olika funktionärer och tillse att de har erforderlig utbildning och erfarenhet.
1.3 Tävlingsarrangören skall ansöka om sanktion senast tre (3) månader före aktuellt tävlingsdatum.
1.4 Tävlingsarrangören skall efter genomförd tävling skicka in en dokumentation till SMMAF med en sammanställning av resultat, eventuella skador och karantänsperioder.

§ 2 Tävlingsledare
2.1 En tävlingsledare skall utses för varje tävling.
2.2 Tävlingsledaren skall verka som kontaktperson med t ex tillståndsmyndigheten, polismyndigheten och brandförsvaret under tävlingen.
2.3 Tävlingsledaren skall vara arbetsledare för samtliga funktionärer under tävlingen.
2.4 Tävlingsledaren skall tillse att samtliga funktionärer utför sina uppgifter.

§ 3 Tävlande
3.1 Den tävlande skall vara minst 18 år.
3.2 Den tävlande skall vara i god fysisk och psykisk form.
3.3 Den tävlande skall vara väl förberedd för att tävla i Mixed Martial Arts.
3.4 Den tävlande skall ha dokumenterad tävlingserfarenhet av fullkontaktskampsport.
3.5 Vid anmälan till tävling ansvarar den tävlande för att all relevant kamsportserfarenhet delges matchmakern.
3.6 Den tävlande får endast deltaga i en match per dag.

§ 4 Databas
4.1 All information om en tävling skall sparas i en databas.
4.2 Den tävlande och information om denne skall vara införd i databasen och databasen skall fungera som en digital matchbok. Det är matchmakerns ansvar att införa den tävlande i databasen.
4.3 Planerade matcher skall införas i databasen. Detta är matchmakerns ansvar.
4.4 Tävlingsresultat skall införas i databasen. Detta är sekreterarens ansvar.
4.5 De av tävlingsläkaren sammanställda uppgifterna om eventuella knockouter och karantän skall införas i databasen. Detta är tävlingsläkarens ansvar.

§ 5 Matchmaking
5.1 En matchmaker med god erfarenhet av Mixed Martial Arts och matchning skall ansvara för matchning av tävlande på tävlingen.
5.2 Det åligger matchmakern att ta reda på alla fakta (vikt, längd, tidigare matcher, annan kampsportserfarenhet, tidigare knockouter etc) om de tävlande som underlag för matchning. Om möjligt skall matchmakern även granska videoupptagningar av de tävlande.
5.3 Alla matcher skall vara jämnt matchade med de tävlandes fysiska förutsättningar och tävlingserfarenhet beaktade så att endast jämbördiga motståndare kan mötas. En tävlandes tidigare erfarenhet i andra kampsporter skall beaktas.
5.4 Matchmakern skall tillse att samtliga tävlande samt planerade matcher införs i databasen.

§ 6 Viktklasser
6.1 Två tävlande som möts i en match skall ligga nära varandra i vikt. Dock kan större avvikelser accepteras i tungvikten. Matchmakern skall fastställa en vikt som de båda tävlande i en planerad match skall klara på invägningen. Vikten skall godkännas i god tid av såväl de tävlande som av tävlingsarrangören.
6.2 Vid titelmatcher skall givna viktklasser användas
6.3 Viktklasser:
Flugvikt -56,7 kg (125 lbs)
Bantamvikt -61,2 kg (135 lbs)
Fjädervikt -65,8 kg (145 lbs)
Lättvikt: -70,3 kg (155 lbs)
Weltervikt: -77,1 kg (170 lbs)
Mellanvikt: -83,9 kg (185 lbs)
Lätt tungvikt: -93,0 kg (205 lbs)
Tungvikt: -120,2 kg (265 lbs)
Supertungvikt: +120,2 kg (över 265 lbs)

§ 7 Invägning
7.1 Den tävlande skall klara angiven vikt inom föreskriven tid vid tävlingens officiella invägning övervakad av funktionärer utsedda av Tävlingsarrangören.
7.2 Vid invägningen skall den tävlande visa fotolegitimation samt överlämna intyg på utfört och negativt hepatittest (B och C) samt hiv-test. Testen skall vara maximalt ett år gamla.
7.3 Den tävlande skall vägas utan kläder senast 3 timmar innan matchstart och tidigast 32 timmar innan.
7.4 Om den tävlande väger över vid första försöket får denne senare väga sig igen. Dock maximeras viktminskning till 3 % av kroppsvikten från första invägning till matchvikt. Om invägning sker en dag innan match tillåts en viktminskning om 5 %.

§ 8 Tävlingsläkare & läkarkontroll
8.1 En legitimerad läkare skall utses som tävlingsläkare för tävlingen.
8.2 Tävlingsarrangören skall överlämna ett underlag med uppgifter om den tävlande till tävlingsläkaren inför läkarkontrollen före match. Intygen om negativt hepatittest samt hiv-test som insamlats vid invägningen skall ingå.
8.3 Tävlingsläkaren skall kontrollera samtliga tävlande före match. Om den tävlande av tävlingsläkaren bedöms vara: ur form, lida av skada eller sjukdom, påverkad av mediciner eller droger, ur psykisk balans eller på annat sätt inte vara redo för match, skall den tävlande ej tillåtas tävla (checklista: hjärta, blodtryck, puls, lungor, hörsel, tänder, bråck, muskulatur, hud, negativt hepatit samt hiv-test).
8.4 Tävlingsläkaren skall vara närvarande under varje match. Tävlingsläkaren skall bryta en match om denne anser att en tävlande inte bör fortsätta. Tävlingsläkaren skall då omedelbart uppmärksamma matchdomaren genom att kasta in en handduk i ringen alternativt med ljudsignal.
8.5 Om en tävlande behöver hjälp för att ta sig tillbaka till sin hörna i rondvilan, skall den tävlande undersökas av tävlingsläkaren som bland annat skall kontrollera balans och respons hos den tävlande när denne står upp utan stöd.
8.6 Tävlingsläkaren ska efter genomförd match undersöka de tävlande. Eventuella skador samt misstänkta skador ska i det här läget dokumenteras.
8.7 Tävlingsläkaren ska alltid utgå från ett ”worst case-scenario”. Det betyder att tävlingsläkaren alltid ska ta det säkra före det osäkra.
8.8 Tävlingsläkaren skall om denne finner det nödvändigt skicka en tävlande till sjukhus för undersökning.
8.9 Vid misstänkta skador (ex. lätt hjärnskakning) kan tävlingsläkaren kvarhålla den tävlande för vidare observation. Den tävlande ska i dessa fall ej lämna tävlingsområdet (alt. tävlingshotellet) så att läkaren (inom ett antal timmar) kan göra en uppföljande undersökning. Vid den uppföljande undersökningen skall tävlingsläkaren ta ställning till om det är nödvändigt att skicka en tävlande till sjukhus för undersökning och vidare vård, alternativt rekommendera eventuell eftervård, alternativt konstatera att inget vårdbehov finns. Vid den uppföljande undersökningen ska ovanstående beslut dokumenteras och läggas till övrig dokumentation som tävlingsläkaren lämnar till förbundet.
8.10 Tävlingsläkaren skall dokumentera eventuella knockouter och därmed följande undersökning på sjukhus, karantänsperiod etc.

§ 9 Matchdomare
9.1 Varje match skall överses av en licensierad matchdomare.
9.2 Matchdomarens skall vara klädd i långbyxor samt skjorta. Matchdomarens skor ska vara mjuka så att skador eller obehag ej kan åsamkas en tävlande.
9.3 Matchdomaren skall vara i fysiskt skick att kunna vara alert och hålla sig nära de tävlande, göra ingripanden då det behövs för att hålla säkerheten för tävlanden på maximal nivå.
9.4 Matchdomaren skall tillse att båda tävlande har korrekta skydd
9.5 Matchdomaren skall tillse att regler åtföljs av alla parter involverade i matchen.
9.6 Matchdomaren skall sätta de tävlandes säkerhet främst och omedelbart stoppa en match där det är uppenbart att den ena parten är så överlägsen att den andre riskerar att bli skadad, då någon av de tävlande är i ett orimligt underläge, eller om en av de tävlande inte försvarar sig effektivt.
9.7 Matchdomarens tre kommandon under match: ”FIGHT” anger för de tävlande att matchen är igång vid start, efter break eller efter rondpaus. ”STOP” anger att de tävlande skall sluta samt stanna i oförändrad position. ”BREAK” anger att de tävlande skall sluta samt separera till neutral position.
9.8 Matchdomaren skall stoppa matchen då en tävlande utför otillåtna tekniker eller regelbrott.
9.9 Matchdomaren skall tillse att otillåtna tekniker ej ger en tävlande fördel.
9.10 Matchdomaren skall diskvalificera en tävlande om denne eller sekonderna uppsåtligt, allvarligt eller upprepat bryter mot reglerna.
9.11 Matchdomaren skall stoppa matchen om något kastas in på matchytan. Om det inkastade är en handduk eller liknande som kastats in av sekond eller läkare skall matchen avslutas.
9.12 När så är påkallat vid olyckshändelse eller foul kan matchdomaren medge ett avbrott av matchen med tid för en tävlandes återhämtning i upp till fem (5) minuter.
9.13 Vid foul som innefattar slag eller spark mot grenen (sk low blow) skall matchdomaren, om den drabbade tävlande så begär, avbryta matchen i upp till fem (5) minuter så att den tävlande kan återhämta sig.
9.14 Matchdomaren skall stoppa matchen när signal som markerar rondens slut ljuder.
9.15 Matchdomaren skall höja vinnarens arm när matchresultat tillkännagivits av konferencieren.

§ 10 Poängdomare
10.1 Varje match skall bedömas/poängsättas av tre av SMMAF licensierade poängdomare.
10.2 Poängdomarna skall sitta åtskilda från såväl publiken som varandra.
10.3 Poängdomarna skall hålla sig neutrala under matchen, förutom när ett regelbrott upptäcks. Detta skall i sådana fall meddelas matchdomaren i rondpausen.
10.4 Poängdomarna skall oberoende av andra ge de tävlande poäng för varje rond samt fylla i poängformuläret för ronden.
10.5 Vinnaren av en rond ges 10 poäng, motståndaren får 9 poäng vid dominans, 8 poäng vid stor dominans samt 7 poäng vid total dominans. Vid en mycket jämn rond ges de tävlande 10 poäng vardera.
10.6 Vid matchen slut skall poängdomarna sammanställa poängen för samtliga ronder.
10.7 Poängdomarna skall överlämna poängprotokollet med matchresultatet tydligt markerat
10.8 Poängdomarna får inte lämna sin plats förrän matchen är slut och resultatet delgivet.
10.9 person som fungerar som manager, oavsett om skriftligt avtal finns eller ej, får inte agera vare sig match- eller poängdomare i en match där en tävlande denne representerar deltager.

§ 11 Supervisor
11.1 En Supervisor skall utses av Förbundet för varje MMA-tävling.
11.2 Supervisorn skall tillse att alla funktioner och ansvarsområden hanteras på ett korrekt sätt.
11.3 Supervisorn skall finnas tillgänglig för eventuell länsstyrelsepersonal.
11.4 Supervisorn skall notera resultat och vinstsätt i varje match.
11.5 Supervisorn skall tillse att resultaten införs i databasen efter tävlingen.
11.6 Supervisorn skall bistå tävlingsläkaren med att införa eventuella knockouter med tillhörande karantänsperiod i databasen efter tävlingen.
11.7 Supervisorn skall dokumentera och rapportera alla eventuella avvikelser till förbundet.

§ 12 Tidtagare
12.1 En tidtagare skall utses för att ombesörja korrekt tidtagning av såväl ronder som rondvila samt övriga avbrott.
12.2 Tidtagaren signalerar starten av varje rond.
12.3 Tidtagaren skall markera när det är femton sekunder kvar av en rondpaus.
12.4 Av matchdomaren signalerade avbrott skall ej ingå i ronden. Klockan får ej stoppas av annat än matchdomarens signalerade avbrott.
12.5 Det åligger tidtagaren att ta tiden från och med det att matchdomaren stoppar matchen. När tiden uppgått till 4,5 minuter samt 5 minuter skall tidtagaren meddela matchdomaren detta.

§ 13 Konferencier
13.1 En konferencier skall utses för tävlingen, denne skall ombesörja att såväl publik som funktionärer genom högtalarsystemet hålls informerade om tävlingen.
13.2 Konferencieren skall tillkännage de tävlandes namn, ringhörna och vikt inför matchen och innan de tävlande inträder i ringen.
13.3 Konferencieren skall uppmana sekonderna att lämna matchytan före matchstart och när tidtagaren markerar att det är 15 sekunder kvar av rondvilan.
13.4 Konferencieren skall tillkännage rondnummer inför start av varje rond.
13.5 Konferencieren skall tillkännage vinnarens namn och ringhörna.

§ 14 Sekonder (coacher)
14.1 Den tävlande skall ha minst en (1) max tre (3) sekonder
14.2 Under matchen får sekonderna endast uppehålla sig på matchytan i anslutning till sin tävlandes ringhörna under rondpaus.
14.3 I rondpausen får max två (2) sekonder gå in på matchytan. All materiell skall avlägsnas från matchytan vid rondpausens slut och sekonderna skall även tillse att matchytan hålls torr och ren för att förhindra halka.
14.4 Sekonder är skyldiga att vid rondpaus informera matchdomaren om eventuella skador eller förhinder som upptäcks på deras tävlande.
14.5 Sekonderna skall ha en handduk och om de finner den tävlande vara i svårigheter så kan de kasta in handduken och därigenom ge upp matchen.
14.6 Sekonderna kan ge råd, assistans och uppmuntran på ett behärskat sätt under matchen.
14.7 Den tävlande kan bli tillsagd, varnad eller diskvalificerad för regelöverträdelser som sekonderna begår.

§ 15 Matchyta
15.1 Matchytan skall vara väl avgränsad så att de tävlande ej riskerar att falla ur, det kan vara en standard boxningsring eller en ring med säkerhetsväggar.
15.2 Boxningsring: Storleken på denna kan variera, grundkravet är ett stötabsorberande golv som inhägnas av 3-4 vadderade ringrep som fäster i 4 stolpar (ringhörn). Dessa hörn täcks med vadderade skydd. Åtgärder ska även vidtas för att säkerställa att de tävlande ej skadar sig vid ett eventuellt fall ur ringen (ex stötabsorberande golv utanför ringytan)
15.3 Ring med säkerhetsväggar: Syftet med den väggförsedda ringen är att undvika att de tävlande kan falla ut under matchen och ådra sig skador. Storleken kan variera, grundkravet är ett stötabsorberande golv som inhägnas av plastklätt nät (vägg) som fästs mellan 8 stolpar. Dessa stolpar samt den övre och nedre kanten kring nätet täcks med vadderade skydd.

§ 16 Matchlängd
16.1 En match skall pågå i tre (3) ronder.
16.2 En rond skall pågå i fem (5) minuter.
16.3 Rondvilan (pausen mellan ronderna) skall uppgå till 90 sekunder.

§ 17 Obligatorisk utrustning
17.1 Godkända tävlingshandskar, vilka skall tillhandahållas av Tävlingsarrangören.
17.2 Godkända tävlingsshorts, vilka skall vara tillverkade i hållbart material och utformade så att de ej kan orsaka skada på någon av de tävlande.
17.3 Suspensoar
17.4 Tandskydd

§ 18 Lindor & tejp
18.1 Händer och knogar får lindas med gasbinda.
18.2 Tejp får användas för att såväl fästa som förstärka gasbindan. Tejpen får dock inte täcka knogarna.
18.3 Tävlingshandskarnas kardborreknäppning skall tejpas så att den ej går upp och inte orsakar skada på någon av de tävlande.
18.4 Tejpning och lindning skall kontrolleras före tävlingshandskarnas kardborreknäppning tejpas.
18.5 Funktionären som kontrollerar tejpning och lindning av händer skall särskilt markera att detta gjorts t ex genom signatur på tävlingshandskarnas tejpning.

§ 19 Godkända tekniker
19.1 Slag, sparkar och knän mot huvud, kropp och ben i stående kamp
19.2 Slag mot huvud, kropp och ben när motståndaren har en aktiv markposition
19.3 Sparkar och knän mot kropp och ben när motståndaren har en aktiv markposition
19.4 Kast och nedtagningar
19.5 Submission tekniker (ledlås och stranguleringar etc.)

§ 20 Otillåtna tekniker
20.1 Slag, sparkar eller knän mot ryggrad och bakhuvud
20.2 Slag mot samt grepp av struphuvudet
20.3 Attacker med armbåge
20.4 Kast där man avsiktligt kastar motståndaren så att denne landar endast på huvud/nacke (så kallad spiking)
20.5 Ledlås mot fingrar och tår (så kallade small joint locks)
20.6 Stampningar mot motståndarens fötter
20.7 Stampningar mot en motståndare i aktiv markposition
20.8 Sparkar och knän mot huvudet på en motståndare i aktiv markposition
20.9 Sparkar mot njurarna med hälen
20.10 Sparkar och knän mot huvudet på en stående motståndare när man själv befinner sig i aktiv markposition

§ 21 Fouls
21.1 Attackera en liggande eller på annat sätt försvarslös motståndare.
21.2 Smörja in kroppen (undantaget ansikte) med vaselin, liniment eller liknande.
21.3 Överdrivet bruk av vaselin.
21.4 Skallningar, peta i ögon, bitas, rivas, nypas, dra motståndaren i håret, attacker mot grenen samt stoppa fingrar i mun eller sår (cut).
21.5 Kasta ut motståndaren från matchytan.
21.6 Hålla fast i repen respektive säkerhetsväggens nät.
21.7 Greppa i shorts eller handskar.
21.8 Attackera motståndaren före match, under time out, under rondpaus eller efter match.
21.9 Attackera motståndaren som undersöks av domare eller tävlingsläkare.
21.10 Attackera motståndarens underliv.
21.11 Tävla på ett icke sportsmannaaktigt sätt som ger upphov till skada på motståndaren.
21.12 Riktade attacker mot motståndarens hals inklusive att greppa motståndarens luftstrupe.
21.13 Använda svordomar eller förolämpande språk.
21.14 Göra förolämpande gester.
21.15 Ignorera domarens instruktioner.
21.16 Uppvisa aggressivt beteende mot matchdomaren eller andra funktionärer.
21.17 Inblandning av sekonder.
21.18 Medvetet tappa/spotta ut tandskyddet.
21.19 Inaktivitet och passivitet.
21.20 Simulera träff i underlivet.
21.21 Inga metalliska föremål och inga smycken får bäras under match.

§ 22 Fall
22.1 Om en tävlande faller till marken på grund av nedtagning/kast, träff, överraskning eller dålig balans, skall matchen fortsätta under förutsättning att den tävlande försvarar sig effektivt och intar en aktiv markposition.

§ 23 Nedslagning
23.1 Om en tävlande blir nedslagen och inte kan försvara sig effektivt/blir liggande skall matchdomaren omedelbart stoppa matchen (referee stops contest RSC).

§ 24 Varning
24.1 Vid lindrig oavsiktlig förseelse (utförande av otillåten teknik eller foul), skall matchdomaren stoppa matchen, kontrollera deltagarens tillstånd samt utdela en varning.
24.2 Matchdomaren kan utdela poängavdrag för den tävlande i samband med varningen.

§ 25 Diskvalificering
25.1 Vid avsiktlig, allvarlig eller upprepad förseelse kan matchdomaren samt även supervisorn diskvalificera den tävlande.

§ 26 Omstart i samma position
26.1 Efter en utdelad varning, kontroll av tävlingsläkare eller liknande skall matchen omstartas i samma position som före avbrottet.

§ 27 Omstart vid inaktivitet
27.1 Domaren kan starta om matchen i en neutral position (ståendes) om de tävlande är i ett dödläge eller inte arbetar aktivt för att förbättra position eller går på avslut.

§ 28 Vinstsätt
28.1 Uppgivet (Submission) – Den tävlande ger upp genom att klappa tre gånger på motståndaren eller verbalt informera domaren.
28.2 Handduken (Towel) – Den tävlandes sekonder stoppar matchen genom att kasta in handduken.
28.3 Matchdomaren stoppar matchen (Referee Stops Contest, RSC). Detta har matchdomaren skyldighet att göra om han anser att matchen är för ojämn, att en av de tävlande inte försvarar sig effektivt, att en av de tävlande har blivit träffad hårt (omfattar men begränsas inte till så kallad Technical Knock Out/TKO samt Knock Out/KO) eller om deltagares återhämtningstid alternativt läkares undersökning av deltagare pågått längre än 5 minuter.
28.4 Domslut (judges decision) – Tre poängdomare avgör vem som är vinnare.
28.5 Diskvalificering (disqualification) – Om en tävlande blir diskvalificerad tilldöms motståndaren vinsten.
28.6 Walkover – En tävlande som är annonserad och står redo på matchytan utan att motståndaren dyker upp, tilldöms vinsten.

§ 29 Domslutskritierier
29.1 Den tävlande som kontrollerar och dominerar matchen och som är mest effektiv inom områdena: Striking (slag och sparkar) i stående kamp, clinch (stående brottning), kast/nedtagningar, positionskontroll, striking i markkamp samt submissionförsök (låsförsök) utses som rondvinnare. Det skall vara väl utförda tekniker, enbart aggressivitet premieras inte.
29.2 Att ligga överst i guard (dvs överst i markkamp med motståndarens ben runt överkroppen) skall endast anses vara en dominant position om den tävlande försöker avsluta matchen (effektiv striking alternativt submissionförsök) eller förbättra sin position (passera guarden). En tävlande som endast håller ner sin partner utan att aktivt försöka vinna skall ej anses vara dominant.
29.3 Om de tävlande är jämna i offensiva moment skall det defensiva arbetet bedömas: Blockeringar mot slag och sparkar, försvar mot nedtagningar, vändningar från en bottenposition till överst eller till stående.
29.4 Om de tävlande är jämna såväl offensivt som defensivt så skall den tilldelas vinsten som varit mest aktiv och som försökt vinna mest.

§ 30 Oavgjort – Draw
30.1 Om poängställningen vid matchens slut skulle vara lika för de två tävlande döms matchen vara oavgjord (draw).
30.2 I titelmatcher måste poängdomarna utse en vinnare (markera en vinnare på poängprotokollet).

§ 31 No contest & Poängräkning vid oavsiktlig foul
31.1 En match kan bli dömd som en “no contest” (det vill säga matchen ogiltigförklaras). Detta kan göras under eller efter en match.
31.2 Anledningar till no contest kan till exempel var om matchen blir störd/stoppad på grund av yttre påverkan efter att den startats och inte kan slutföras.
31.3 Om en tävlande genom olyckshändelse blir skadad av en icke godkänd teknik t ex en sammanskallning och matchen p g a detta måste brytas skall matchen dömas till No Contest om skadan uppkommer under rond ett eller två.
31.4 Om en utövare inte kan fortsätta p g a av en oavsiktlig foul efter att rond två är avklarad så skall man räkna ihop poängen och därefter utse en vinnare.
31.5 Om en skada som orsakats av en oavsiktlig foul under rond ett eller två förvärras av regelrätta tekniker och detta gör att matchen måste avbrytas under rond tre skall poäng räknas fram till dess att matchen bröts.

§ 32 Protest
32.1 Om en tävlande eller dennes sekonder anser att ett matchresultat är felaktigt kan en protest inlämnas till tävlingsledaren inom 48 timmar efter avslutad tävling.
32.2 Protest skall inkomma från den förening den tävlande tillhör (svenska utövare) eller från den tävlandes klubb/team alternativt den tävlandes manager (utländska tävlande) och inte från en enskild tävlande.
32.3 Protesten skall innehålla uppgifter om vilken match det gäller, vad man protesterar mot, argumentation för detta, hur man anser att matchen borde dömas samt kompletta kontaktuppgifter.
32.4 Matchresultat skall endast ändras om ett uppenbart fel, vilket inverkat på matchresultatet, begåtts av matchdomaren, poängdomarna eller annan funktionär.

§ 33 Knockout
33.1 En tävlande, som har blivit knockad som ett resultat av en huvudträff eller där domaren stoppat matchen på grund av ett flertal hårda träffar i huvudet, skall omedelbart undersökas av tävlingsläkaren.
33.2 En bedömning om vidare undersökning på sjukhus, samt eventuell hjärnröntgen, är nödvändig skall göras av tävlingsläkaren.
33.3 Tävlingsläkaren skall dokumentera eventuella knockouter och därmed följande undersökning på sjukhus, karantänsperiod etc.

§ 34 Karantän – Avstängning
34.1 En tävlande som blivit utslagen i en match efter knockout, som följd av huvudträff, eller då matchdomaren stoppat matchen för att den tävlande mottagit hårda träffar mot huvudet, som gjort denne försvarslös eller oförmögen att fortsätta, skall inte tillåtas deltaga i tävling eller sparring under en period specificerad i 34.3 nedan.
34.2 Matchläkaren har rätt att utdöma karantän även då en match inte stoppats om denne finner detta nödvändigt på grund av att en tävlande fått ta emot många huvudträffar.
34.3 En knockout – Minst fyra veckor efter matchen.
Två knockout under en period av tre månader – 3 månader efter matchen.
Tre knockout under en period av 12 månader – Ett år efter matchen.

§ 35 Doping
35.1 Positivt test för doping enligt WADAs (World Anti-Doping Agency) och/eller IOKs (Internationella Olympiska Kommittén) dopinglista leder till omedelbar diskvalificering.
35.2 Det ankommer tävlingsledaren att underlätta för och vara behjälplig i genomförandet av dopingtester på de tävlande.
35.3 Om en tävlande inte medger dopingtest leder det till omedelbar diskvalificering.

Rules for Swedish Professional Mixed Martial Arts (MMA)

(Note: Approved techniques and Unauthorized Techniques are NOT the same as in the Unified Rules)

RULES APPROVED BY: The Martial Arts Delegation (governmental licensing authority) decision number: 216-05802-2010)

Version 2011-05-09

§ 1 Event promoter
1.1 The event promoter shall ensure that all laws and regulations are met during the course of the competition.
1.2 The event promoter shall appoint the officials and personnel required for the competition, ensuring that they have appropriate education and experience.
1.3 The event promoter shall apply for sanctions no later than three (3) months in advance of the competition date.
1.4 After the conclusion of a competition the event promoter shall provide the SMMAF with documentation on results and, when applicable, injuries and suspension periods.

§ 2 Event coordinator
2.1 An event coordinator shall be appointed for each competition.
2.2 During the course of the competition the event coordinator shall be the contact person for official authorities such as the police, the fire department and the governmental licensing authority.
2.3 The event coordinator shall manage all officials and personnel during the competition.
2.4 The event coordinator shall ensure that all officials and personnel perform their tasks as required.

§ 3 Contestants
3.1 The contestant shall be at least 18 years of age.
3.2 The contestant shall be in good physical and mental form.
3.3 The contestant shall be well prepared to compete in mixed martial arts.
3.4 The contestant shall have documented experience of competing in full contact martial arts.
3.5 When entering a competition the contestant is responsible for ensuring that all relevant martial art experience is communicated to the matchmaker.
3.6 The contestant is limited to participating in one match per day.

§ 4 Database
4.1 All information regarding a competition shall be stored in a database.
4.2 The contestants shall be registered in the database along with information about them, entailing the database to be used as a digital match book. It is the responsibility of the matchmaker to enter the contestants in to the database.
4.3 Planned matches shall be entered into the database. This is the responsibility of the matchmaker.
4.4 Results from matches shall be entered into the database. This is the responsibility of the secretary.
4.5 When applicable, information on knockouts and suspensions shall be entered into the database as documented by the contest physician. This is the responsibility of the contest physician.

§ 5 Matchmaking
5.1 A matchmaker with appropriate experience of mixed martial arts and matchmaking shall be responsible for matching contestants.
5.2 The matchmaker is charged with the responsibility of matching contestants based on all relevant facts regarding the contestants (weight, height, previous matches, other martial arts experience, previous knock-outs and so forth). When possible, the matchmaker shall audit video accounts of the contestants’ previous matches.
5.3 All matches shall be evenly matched, taking the physical shape and competitive experience of the contestants into account to ensure that only evenly matched contestants compete with each other. The previous experience of a contestant in other martial arts shall be taken into consideration.
5.4 The matchmaker shall ensure that all contestants as well as all planned matches are entered into the database.

§ 6 Weight classes
6.1 Opposing contestants shall be closely matched in terms of weight. In heavyweight however a larger difference in weight can be accepted. The matchmaker shall determine a weight which both contestants of a planned match shall be able to match on the day of the weigh-in. The weight shall be approved in good time by both contestants and event promoter.
6.2 At the event of a title match set weight classes apply.
6.3 Weight classes:
Flyweight: -56.7 kg (125 lbs)
Bantamweight: -61.2 kg (135 lbs)
Featherweight: -65.8 kg (145 lbs)
Lightweight: -70.3 kg (155 lbs)
Welterweight: -77.1 kg (170 lbs)
Middleweight: -83.9 kg (185 lbs)
Light Heavyweight: -93.0 kg (205 lbs)
Heavyweight: -120.2 kg (265 lbs)
Super Heavyweight: +120.2 kg (over 265 lbs)

§ 7 Weigh-in
7.1 The contestant shall meet a set weight within a prescribed time at the official weigh-in of the competition, as supervised by officials appointed by the event promoter.
7.2 At the weigh-in the contestant shall produce photo identification and hand in a certificate for negative hepatitis B, hepatitis C and HIV tests. The tests shall be no older than one year.
7.3 The contestant shall be weighed without clothes no later than 3 hours and no earlier than 32 hours before the match starts.
7.4 If the contestant weighs more than the set weight at the first weigh-in he/she is allowed to weigh in again later. Weight loss is however limited to 3% of the body weight on the first weigh-in. If the first weigh-in takes place one day before the match a weight-loss of 5% is allowed.

§ 8 Contest physician & Medical exam
8.1 One licensed physician shall be appointed contest physician.
8.2 The event promoter shall hand over documentation on the contestants before the medical exam that takes place before the match. This documentation shall contain certificates for negative hepatitis B, hepatitis C and HIV tests.
8.3 The contest physician shall examine all contestants before the match. If a contestant is deemed by the contest physician to be out of shape, suffering from injury or illness, affected by drugs or narcotics, mentally unbalanced or in any other way not fit to participate in the match, the contestant shall not be permitted to compete. Check-list: heart, blood pressure, pulse, lungs, hearing, teeth, evidence of a hernia, musculature, skin, negative hepatitis B, hepatitis C and HIV tests.
8.4 A contest physician shall be present during each match. The contest physician shall interrupt the match if he/she deems a contestant unfit to continue. In such an event the contest physician shall immediately call for the attention of the referee by throwing a towel into the ring or sounding a signal.
8.5 If a contestant needs assistance in getting back to the corner for the round break, he/she shall be examined by the contest physician who among other things shall examine balance and responsivity when standing without support.
8.6 After a match is concluded the contest physician shall examine the contestants. When applicable, injuries and suspected injuries shall be documented.
8.7 The contest physician shall always consider a ”worst case-scenario”. This means that he/she shall be risk averse when making judgment calls.
8.8 If the contest physician finds it necessary for the contestant to have further examinations he/she shall send the contestant to the hospital.
8.9 In the event of a suspected injury (for example a light concussion), the contest physician is allowed to detain the contestant for further observation. The contestant shall in such an event stay on site (or, if applicable, the competition hotel) so that the contest physician can conduct a follow-up exam within a couple of hours. At such a follow-up exam the contest physician shall determine whether the contestant needs to be sent to a hospital for further examination and care, or recommend follow-up treatment, or if the contestant is in no need of any further care. At the follow-up exam all such decisions and conclusions shall be documented and added to the overall documentation required to be handed in to the MMA Association by the contest physician.
8.10 The contest physician shall document, when applicable, knockouts and the exams that followed in hospitals or elsewhere, periods of suspension and the like.

§ 9 Referee
9.1 Every match shall be overseen by a licensed referee.
9.2 The referee shall be dressed in a shirt and dress pants and shall wear soft shoes so that no damage or discomfort is inflicted on the contestants.
9.3 The referee shall be physically fit in order to stay alert, close to the contestants and able to intervene when necessary so that the contestants’ safety is kept on as high a level as possible.
9.4 The referee shall ensure that both contestants are wearing appropriate protection.
9.5 The referee shall ensure that all parties involved in the match abide by the rules.
9.6 The referee shall put the contestants’ safety first and immediately stop a match if and when it is apparent that one part is so superior that the other stands the risk of being injured, if one of the contestants is in a questionable position of disadvantage, or if one of the contestants is not defending him/herself properly.
9.7 The referee has three commands during the match: ”FIGHT” tells the contestants that the match has started; initially, after a time-out or after a round break. “STOP” tell the contestants to cease fighting and stay in the current position. “BREAK” tell the contestants to cease fighting, separate and assume a neutral position.
9.8 The referee shall stop the match if and when a contestant uses unauthorized techniques or breaks the rules.
9.9 The referee shall ensure that unauthorized techniques are not used to the advantage of one contestant.
9.10 The referee shall disqualify a contestant if he/she or his/her coaches deliberately, severely or repeatedly breaks the rules.
9.11 The referee shall stop the match if anything is thrown onto the fighting area. If a coach or a contest physician throws in a towel or something equivalent the match is to be stopped.
9.12 At the event of an accident or foul the referee can issue a time-out in the match, allowing for one of the contestants to recuperate in up to five (5) minutes.
9.13 At the event of a foul that consists of a blow or kick to the groin area (so called low blow) the referee shall, upon request from the injured contestant, issue a time-out in up to five (5) minutes, allowing him/her to recuperate.
9.14 The referee shall stop the match at the sound of the signal that marks the end of a round.
9.15 The referee shall raise the arm of the winner when the results of the match have been made public by the speaker.

§ 10 Judge
10.1 Every match shall be judged and the score is to be kept by three SMMAF licensed judges.
10.2 The judges shall sit separated from the audience as well as each other.
10.3 The judges shall remain neutral during the course of the match other than when identifying a break of the rules. In such a case the judges shall notify the referee during the round break.
10.4 The judges shall keep score and award points to the contestants for each round independent of each other. They shall also independently fill out the scorecard for each round.
10.5 The winner of a round is awarded 10 points while his/her contestant is awarded 9 points for dominance, 8 points for substantial dominance and 7 points for total dominance. If the round is very even then both contestants are awarded 10 points.
10.6 At the end of a match the judges shall summarize the points for all rounds.
10.7 The judges shall hand over the scorecard with the results of the match clearly marked.
10.8 The judges are not allowed to leave their place until the match is over and the results have been relayed.
10.9 A person who functions as a manager, whether a written agreement exists or not, is not allowed to stand as neither referee nor judge in a match where he/she represents one of the contestants.

§ 11 Supervisor
11.1 For each MMA competition the SMMAF must appoint a supervisor.
11.2 The supervisor shall ensure that all functions and areas of responsibility are handled in an appropriate manner.
11.3 The supervisor shall be available to staff from the governmental licensing authority.
11.4 The supervisor shall take note of the result and type of bout result for each match.
11.5 The supervisor shall ensure that the results are entered into the database upon completion of the competition.
11.6 When applicable, the supervisor shall assist the contest physician with entering knock-outs and suspension periods into the database upon completion of the competition.
11.7 The supervisor shall document and report all possible deviations to the SMMAF.

§ 12 Timekeeper
12.1 A timekeeper shall be appointed to ensure correct timing of rounds as well as round breaks and time-outs in the match.
12.2 The timekeeper signals the start of each round.
12.3 The timekeeper shall indicate when fifteen (15) seconds remain of a round break.
12.4 When the referee signals a time-out it shall not count as part of the round. The clock may not be stopped by anything other than a time-out signaled by the referee.
12.5 The timekeeper is responsible for keeping the time from the point where the referee stops the match. The timekeeper shall notify the referee when the time-out reaches 4.5 minutes and 5 minutes respectively.

§ 13 Speaker
13.1 A speaker shall be appointed with the task of keeping officials, personnel and audience informed of the competition over loudspeaker.
13.2 The speaker shall announce the names of the contestants, ring corner and weight before they enter the ring.
13.3 The speaker shall call on the coaches to leave the fighting area before the match starts as well as when the timekeeper indicates that 15 seconds remains of the round break.
13.4 The speaker shall announce the number of the round before each round starts.
13.5 The speaker shall announce the name and ring corner of the winner.

§ 14 Coaches (Seconds)
14.1 The contestant shall have no less than one (1) and no more than three (3) coaches.
14.2 The coaches are only allowed to enter the fighting area in close proximity to his/her contestant’s ring corner during round break.
14.3 During the round break no more than two (2) coaches are allowed on the fighting area. All equipment must be removed from the ring at the end of the round break and the coaches must also ensure that the fighting area is kept dry and clean to prevent slipping.
14.4 During the round break the coaches are required to inform the referee of any injuries or other impediments acquired by the contestants.
14.5 The coaches shall bring towels to the ring so that if they find their contestant unable to continue they may throw in the towel, thus forfeiting the match.
14.6 The coaches can give advice, assistance and encouragement in a contained manner during the course of the match.
14.7 The contestants can be told off, warned or disqualified for an offense against the rules made by his/her coaches.

§ 15 Fighting area
15.1 The fighting area shall be well enclosed so that the contestants don’t stand the risk of falling out. It can be a standard boxing ring or a ring with a safety fence.
15.2 Boxing ring: Sizes can vary; the basic requirement is a shock absorbing floor that is fenced with 3-4 padded ring ropes expanded between 4 poles (ring corners). These corners are covered in padding. Measures must also be taken to ensure that the contestants are not injured if falling out of the ring (for example with shock absorbing floor outside of the ring area)
15.3 Ring with a safety fence: The purpose of the walled ring is to avoid the risk of contestants falling out of the ring during the fight and thus suffer injuries. Sizes vary, the basic requirements is a shock absorbing floor that is fenced with a plastic covered net (wall) expanded between 8 poles. These poles as well as the lower and upper rim around the net are covered in padding.

§ 16 Length of the match
16.1 A match shall contain three (3) rounds.
16.2 One round shall last five (5) minutes.
16.3 The round break shall last 90 seconds.

§ 17 Compulsory equipment
17.1 Approved competition gloves provided by the event promoter.
17.2 Approved competition shorts made in a durable material and designed in such a way that they can’t inflict injury on any of the contestants.
17.3 Protective groin cup.
17.4 Mouthpiece.

§ 18 Gauze & tape
18.1 Hands and knuckles may be wrapped in gauze.
18.2 Tape may be used for fastening as well as strengthening the gauze. The tape may however not cover the knuckles.
18.3 The velcro fastening on the match gloves shall be taped so that they don’t come undone and injure any of the contestants.
18.4 Taping and wrapping shall be controlled before the velcro fastening on the glove is taped.
18.5 The official controlling taping and wrapping of hands shall clearly state that such an inspection has been made, for instance by signing the tape on the outside of the glove.

§ 19 Approved techniques
19.1 Strikes, kicks and knees against head, body and legs in stand-up position.
19.2 Strikes against head, body and legs when the opponent is in an active ground position.
19.3 Kicks and knees against body and legs when the opponent is in an active ground position.
19.4 Throws and takedowns.
19.5 Submission techniques (locks and chokes etc.).

§ 20 Unauthorized techniques
20.1 Strikes, kicks or knees against the spine or the back of the head.
20.2 Strikes against the larynx or gripping of the same.
20.3 Elbow attacks.
20.4 Throws where the opponent is intended to land solely on his/her head and/or neck (so called spiking).
20.5 Locks on fingers and toes (so called small joint manipulation).
20.6 Stomps against the opponent’s feet.
20.7 Stomps against the opponent when in an active ground position.
20.8 Kicks and knees against the head when the opponent is in an active ground position.
20.9 Heel kicks against the kidneys.
20.10 Kicks and knees against the head of an opponent in a standing position when being in an active ground position

§ 21 Fouls
21.1 Attacking a lying down or in other ways defenseless opponent.
21.2 Rubbing the body (other than the face) with vaseline, liniment or the like.
21.3 Excessive use of vaseline.
21.4 Head-butting, eye-poking, biting, scratching, pinching, hair-pulling, groin attacks and poking the mouth or cuts.
21.5 Throwing the opponent out of the fighting area.
21.6 Grabbing on to the rope or the safety fence.
21.7 Grabbing the opponent’s shorts or gloves.
21.8 Attacking the opponent before the match has commenced, during a time-out, during the round break or after the match is over.
21.9 Attacking an opponent who is being examined by a judge or contest physician.
21.10 Attacking the opponent’s groin area.
21.11 Competing in an unsportsmanship like conduct that causes injury to the opponent.
21.12 Strikes aimed specifically against the throat, including gripping the opponent’s larynx.
21.13 Cursing or using abusive language.
21.14 Making abusive gestures.
21.15 Ignoring the instructions of the referee.
21.16 Displaying an aggressive behavior against the referee or other officials.
21.17 Interference by coaches.
21.18 Purposely dropping/spitting out the mouthpiece.
21.19 Inactivity and passivity.
21.20 Simulating being hit in the groin area.
21.21 Contestants are not allowed to wear any objects of metal nor any jewelry during a match.

§ 22 Falling
22.1 If a contestant falls to the ground due to a takedown, throw, hit, surprise or loss of balance the match continues as long as the contestant can put up a proper defense and takes an active ground position.

§ 23 Strike down
23.1 If a contestant is struck down and can’t put up a proper defense and/or stays down the referee shall interrupt the match immediately (referee stops contest RSC).

§ 24 Warning
24.1 In the event of a lesser inadvertent offense (using an unauthorized technique or committing a foul) the referee shall interrupt the match, examine the condition of the contestant and issue a warning.
24.2 The referee can issue a deduction in points in conjunction with the warning.

§ 25 Disqualification
25.1 In the event of an intentional, serious or repeated offense the referee as well as the supervisor may disqualify the contestant.

§ 26 Restart in the same position
26.1 After a warning has been issued and an examination has been conducted by the contest physician or the like, the match shall be restarted in the same position as before it was interrupted.

§ 27 Restart after inactivity
27.1 The referee can restart the match in a neutral position (standing) if the contestants are in a stalemate or aren’t actively seeking to better their position or aren’t actively working on finding advantages and dominance.

§ 28 Types of bout results
28.1 Submission – The contestant surrenders by tapping the opponent three times or verbally informing the referee.
28.2 Towel – The contestant’s coaches stops the match by throwing in the towel.
28.3 The referee stops the match (Referee Stops Contest, RSC). The referee is required to do so if he deems the match as too uneven, if one of the contestants isn’t putting up a proper defense, if one of the contestants has been hit hard (encompasses but is not limited to so called Technical Knock Out/TKO and Knock Out/KO), or if the recuperation time or a medical examination of a contestant has lasted for more than five (5) minutes.
28.4 Judges decision – Three judges name the winner.
28.5 Disqualification – If a contestant is disqualified the opponent is awarded the win.
28.6 Walkover – If an announced contestant is ready on site in the fighting area and gets stood up by the opponent he/she is awarded the win.

§ 29 Criteria’s for judging
29.1 The contestant awarded the win of the round is the one who controls and dominates the match and who is most effective in the areas of: striking (blows and kicks), fight in standing position, clinch (wrestling in standing position), throws/takedowns, position control, striking during ground fights and attempted submission. The techniques should be well carried out, being solely aggressive is not rewarded.
29.2 Lying on top in a guard position (meaning ground fight with the opponent’s legs around the upper body), shall only be considered a dominant position if the contestant attempts to finish the match (effective striking or attempted submissions) or improve his/her position (such as passing the guard). A contestant who solely pins the opponent down without active attempts to win shall not be considered dominant.
29.3 If the contestants are equal in their offense the defensive techniques shall be considered: blocking strikes and kicks, defense against takedowns, turning a bottom position into a top position or a standing position.
29.4 If the contestants are evenly matched both offensively and defensively the contestant who was most active and attempted to win the most should be awarded the win.

§ 30 Draw
30.1 If the score at the end of the match is even the match is ruled a draw.
30.2 In the event of a title match the judges must rule a winner (i.e. state a winner on the scorecard)

§ 31 No contest & scorekeeping at the event of an unintended foul
31.1 A match can be judged to be “no contest” (i.e. nullified). This can be done during or after a match.
31.2 Reasons for ”no contest” is for example if the match is disrupted or stopped as a result of outside interference, at which it no longer can be continued.
31.3 If a contestant by accident gets injured as a result of an unauthorized technique (such as head-butting) and if the match consequently has to be stopped, then the match shall be judged “no contest” provided that the injury in question occurs during round one or two.
31.4 If a contestant is unable to continue fighting due to an unintended foul after the conclusion of round two, the points shall be added up and a winner announced.
31.5 If an injury caused by an unintended foul during round one or two is made worse by authorized techniques and this injury causes the match to be disrupted during round three, then the points awarded until the match was stopped shall be added up.

§ 32 Protest
32.1 If a contestant or his/her coaches finds the result of a match to be incorrect then a protest can be handed in to the event coordinator within 48 hours upon conclusion of the match.
32.2 A protest must be submitted from the contestant’s club (Swedish athletes) or from the contestant’s club/team or manager (foreign athletes), not from the contestant personally.
32.3 The protest shall contain information regarding which match it concerns, what the protest is in regards to, reasons for protesting, how one finds that the match should be judged as well as complete contact information.
32.4 The results of a match shall only be changed if an obvious mistake has been uncovered, one that had an effect on the outcome of the match and was made by the referee, judges or another official.

§ 33 Knockout
33.1 A contestant who was knocked out as a result of a blow to the head, or whose match was stopped by the referee because of several tough blows to the head, shall immediately be examined by the contest physician.
33.2 The contest physician is required to make an assessment on whether or not the contestant needs further examination in a hospital and/or an x-ray of the brain.
33.3 The contest physician shall document, when applicable, knockouts and the exams that followed in hospitals or elsewhere, periods of suspension and the like.

§ 34 Suspension – Quarantine
34.1 A contestant who was knocked out as a result of a blow to the head, or whose match was stopped by the judge because of several tough blows to the head which made him/her defenseless and unable to continue, shall not be permitted to participate in a competition or sparring match during a period as specified in paragraph 34.3
34.2 The contest physician has the right to decide on a suspension even if a match was not stopped if he/she deems it necessary due to the contestant having received many tough blows to the head.
34.3 One knockout – No earlier than four weeks after the match.
Two knockouts during a period of three months – Three months after the match.
Two knockouts during a period of 12 months – One year after the match.

§ 35 Doping
35.1 A positive test for doping as according to WADAs (World Anti-Doping Agency) and/or IOCs (International Olympic Committee) doping list leads to immediate disqualification.
35.2 The contest coordinator is required to facilitate and aid in the implementation of doping tests run on the contestants.
35.3 If a contestant refuses to participate in a doping test he/she immediately disqualified.