MMA Klass-A (fd. Amatör MMA)

Svenska MMA Förbundet (SMMAF)

Tävlingsregler för

Internationell Amatör Mixed Martial Arts (MMA KLASS-A)

 

Version 2015-05-18

(Kampsportsdelegationen, beslut Dnr: 216-6431-2014)

 

§ 1 Tävlingsarrangör

1.1        Tävlingsarrangör som skall vara en förening ansluten till SMMAF.

1.2        Tävlingsarrangör utses av Förbundet.

1.3       Tävlingsarrangören skall tillse att alla lagar och förordningar följs i samband med anordnandet av tävlingen.

1.4       Tävlingsarrangören skall i samarbete med tävlingsledaren utse tävlingens övriga funktionärer och tillse att de har erforderlig utbildning och erfarenhet.

1.5       Tävlingsarrangören skall tillse att matcherna filmas.

 

§ 2 Tävlingsledare

2.1       En tävlingsledare skall utses av Förbundet för varje tävling.

2.2       Tävlingsledaren skall verka som kontaktperson med t ex tillsynsmyndigheten, polismyndigheten och brandförsvaret under tävlingen.

2.3       Tävlingsledaren skall vara arbetsledare för samtliga funktionärer under tävlingen och skall tillse att alla funktioner och ansvarsområden hanteras på ett korrekt sätt.

2.4     Tävlingsledaren skall tillse att resultat och vinstsätt i varje match noteras.

2.5       Vid avstängning av tävlande skall tävlingsledaren skicka tävlingskortet tillsammans med läkarens rapport till SB&Ks kansli.

2.6       Tävlingsledaren skall efter genomförd tävling skicka in en dokumentation till SMMAF med en sammanställning av resultat, eventuella skador och karantänsperioder.

2.7       Tävlingsledaren skall dokumentera och rapportera alla eventuella avvikelser till SMMAF.

 

§ 3 Tävlande

3.1       Den tävlande skall vara minst 18 år.

3.2       Den tävlande skall vara i god fysisk och psykisk form.

3.3       Den tävlande skall vara väl förberedd för att tävla i Mixed Martial Arts.

3.4       Den tävlande skall ha dokumenterad tävlingserfarenhet av fullkontaktskampsport.

3.5       Vid anmälan till tävling ansvarar den tävlande för att all relevant kamsportserfarenhet redovisas i anmälan.

3.6       Den tävlande får endast deltaga i en match per dag.

3.7       Tävlande skriven i Sverige skall representera en förening ansluten till SMMAF.

3.8       Tävlande som representerar en förening ansluten till SMMAF skall ha Svenska Budo & Kampsportsförbundets (SB&K) tävlingskort.

 

§ 4 Tävlingskort

4.1       Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) utfärdar ett tävlingskort som är obligatoriskt för en tävlande som representerar en förening ansluten till SMMAF.

4.2       Tävlande som representerar en förening ansluten till SMMAF skall inlämna tävlingskortet till tävlingsarrangören vid invägningen.

4.3       Tävlande som inte blir avstängd återfår tävlingskortet efter avslutad tävling.

4.4       Vid avstängning av tävlande skall tävlingsledaren skicka tävlingskortet tillsammans med läkarens rapport till SB&Ks kansli inom en vecka efter tävlingen. Kansliet registrerar avstängningen och behåller kortet. Vid avstängningsperioden slut, skickar kansliet tillbaka tävlingskortet till den tävlande.

 

§ 5 Matchmaking

5.1       En av förbundet utsedd matchmaker med god erfarenhet av Mixed Martial Arts och matchmaking skall ansvara för matchning av tävlande på tävlingen.

5.2       Matchmakern skall lägga matcher baserat på de anmälningar som inkommit för respektive tävling.

5.3       Alla matcher skall vara jämnt matchade med de tävlandes fysiska förutsättningar och tävlingserfarenhet beaktade så att endast jämbördiga motståndare kan mötas. En tävlandes tidigare erfarenhet i andra kampsporter skall beaktas.

 

 

§ 6 Viktklasser

6.1       Två tävlande som möts i en match skall ligga nära varandra i vikt. Dock kan större avvikelser accepteras i tungvikten. Matchmakern skall fastställa en vikt som de båda tävlande i en planerad match skall klara på invägningen. Vikten skall godkännas i god tid av såväl de tävlande som av tävlingsarrangören.

6.2       Vid titelmatcher skall givna viktklasser användas

6.3       Viktklasser:
Stråvikt -52,2 kg (115 lbs)

Flugvikt -56,7 kg (125 lbs)
Bantamvikt -61,2 kg (135 lbs)
Fjädervikt -65,8 kg (145 lbs)
Lättvikt: -70,3 kg (155 lbs)
Weltervikt: -77,1 kg (170 lbs)
Mellanvikt: -83,9 kg (185 lbs)
Lätt tungvikt: -93,0 kg (205 lbs)
Tungvikt: -120,2 kg (265 lbs)
Supertungvikt: +120,2 kg (över 265 lbs)

§ 7 Invägning

7.1       Den tävlande skall klara angiven vikt inom föreskriven tid vid tävlingens officiella invägning övervakad av funktionärer utsedda av tävlingsarrangören.

7.2       Tävlande som representerar en förening ansluten till SMMAF skall inlämna tävlingskortet till tävlingsarrangören vid invägningen.

7.3       Vid invägningen skall utländsk tävlande visa fotolegitimation.

7.4        Den tävlande skall vägas senast 1 timme innan matchstart och tidigast 12 timmar innan

§ 8 Tävlingsläkare & läkarkontroll

8.1        En legitimerad läkare skall utses som tävlingsläkare för tävlingen.

8.2       Tävlingsläkaren skall kontrollera samtliga tävlande i samband med invägningen. Om en tävlande av tävlingsläkaren bedöms vara: ur form, lida av skada eller sjukdom, påverkad av mediciner eller droger, ur psykisk balans eller på annat sätt inte vara redo för match, skall den tävlande ej tillåtas tävla (checklista: hjärta, blodtryck, puls, lungor, hörsel, tänder, bråck, muskulatur, hud).

8.3       Tävlingsläkaren skall vara närvarande under varje match. Tävlingsläkaren skall bryta en match om denne anser att en tävlande inte bör fortsätta. Tävlingsläkaren skall då omedelbart uppmärksamma matchdomaren genom att kasta in en handduk på matchytan.

8.4       Om en tävlande behöver hjälp för att ta sig tillbaka till sin hörna i rondpausen, skall den tävlande undersökas av läkaren som bland annat skall kontrollera balans och respons hos den tävlande när denne står upp utan stöd.

8.5       Läkarens skall alltid utgå från ett ”worst-case-scenario”. Det betyder att läkaren alltid skall ta det säkra före det osäkra.

8.6       Tävlingsläkaren skall om denne finner det nödvändigt skicka en tävlande till sjukhus för undersökning.

8.7       Vid misstänkta skador (ex. lätt hjärnskakning) kan läkaren kvarhålla den tävlande för vidare observation. Den tävlande skall i dessa fall ej lämna tävlingsområdet så att läkaren kan göra en uppföljande undersökning. Vid den uppföljande undersökningen skall läkaren ta ställning till om det är nödvändigt att skicka en tävlande till sjukhus för undersökning och vidare vård, alternativt rekommendera eventuell eftervård, alternativt konstatera att inget vårdbehov finns. Vid den uppföljande undersökningen skall ovanstående beslut dokumenteras och läggas till övrig dokumentation som läkaren lämnar till tävlingsledaren.

8.8       Tävlingsläkaren skall dokumentera eventuella knockouter och därmed följande undersökning på sjukhus, karantänsperiod etc.

 

§ 9 Matchdomare

9.1       Varje match skall överses av en licensierad matchdomare.

9.2       Matchdomaren skall vara klädd i långbyxor samt SMMAF:s piké. Matchdomarens skor skall vara mjuka så att skador eller obehag ej kan åsamkas en tävlande.

9.3       Matchdomaren skall vara i fysiskt skick att kunna vara alert och hålla sig nära de tävlande, göra ingripanden då det behövs för att hålla säkerheten för tävlanden på maximal nivå.

9.4       Matchdomaren skall tillse att de tävlande har korrekta skydd och kontrollera tävlingsutrustning som tejpning i samband med match.

9.5       Matchdomaren skall tillse att regler åtföljs av alla parter involverade i matchen.

9.6       Matchdomaren skall sätta de tävlandes säkerhet främst och omedelbart stoppa en match där det är uppenbart att den ena parten är så överlägsen att den andre riskerar att bli skadad, då någon av de tävlande är i ett orimligt underläge, eller om en av de tävlande inte försvarar sig effektivt.

9.7       Matchdomarens tre kommandon under match: ”FIGHT” anger för de tävlande att matchen är igång vid start, efter break eller efter rondpaus. ”STOP” anger att de tävlande skall sluta samt stanna i oförändrad position. ”BREAK” anger att de tävlande skall sluta samt separera till neutral position.

9.8       Matchdomaren skall stoppa matchen då en tävlande utför otillåtna tekniker eller regelbrott.

9.9       Matchdomaren skall tillse att otillåtna tekniker ej ger en tävlande fördel.

9.10     Matchdomaren skall diskvalificera en tävlande om denne eller sekonderna uppsåtligt, allvarligt eller upprepat bryter mot reglerna.

9.11     Matchdomaren skall stoppa matchen om något kastas in på matchytan (omfattar men begränsas inte till handduk kastad av sekond eller läkare).

9.12     I händelse av en olycka eller en foul kan domaren utfärda time-out på upp till fem (5)minuter, för att ge den tävlande möjligheten att avgöra om den kan fortsätta tävla säkert. Domaren kan kalla tävlingsläkaren för underlag till bedömningen.

9.13     I händelse av en foul som består av ett slag eller spark mot ljumskarna (s.k. slag under bältet) skall domaren ge den skadade tävlande möjlighet att återhämta sig upp till fem (5) minuter.

9.14     Om tävlingen inte kan startas inom de tilldelade fem minuterna, måste tävlingen avslutas och resultatet beslutas som en no contest eller tekniskt beslut som anges i §32.

9.15     Matchdomaren skall stoppa matchen när signal som markerar rondens slut ljuder.

9.16     Matchdomaren skall höja vinnarens arm när matchresultat tillkännagivits av konferencieren.

 

§ 10 Poängdomare

10.1     Varje match skall bedömas/poängsättas av tre av SMMAF licensierade poängdomare.

10.2     Poängdomarna skall sitta åtskilda från såväl publiken som varandra.

10.3     Poängdomarna skall hålla sig neutrala under matchen, förutom när ett regelbrott upptäcks. Detta skall i sådana fall meddelas matchdomaren i rondpausen.

10.4     Poängdomarna skall oberoende av andra ge de tävlande poäng samt fylla i poängformuläret för varje rond.

10.5     Vinnaren av en rond avgörs av domslutskriterierna enligt § 29

10.6     Poängdomarna skall överlämna poängprotokollet med matchresultatet tydligt markerat till sekretariatet.

10.7     Poängdomarna skall inte lämna sin plats förrän matchen är slut och resultatet delgivet.

 

§ 11 Supervisor

11.1     Då tävlingarna arrangeras av SMMAF i samarbete med en medlemsförening och då tävlingsledaren utsetts av SMMAF, anses behovet av funktionen Supervisor vara överflödigt och utgår därmed ur regelverket för MMA KLASS-A (Internationell Amatör MMA).

 

 § 12 Sekretariat

12.1     Arrangören skall utse ett sekretariat för tävlingen.

12.2     Efter avslutad match skall sekretariatet samla in poängprotokollet från poängdomarna.

12.3     Efter avslutad match skall sekretariatet summera resultatet och redovisa det för matchdomaren.

 

§ 13 Tidtagare

13.1     En tidtagare skall utses för att ombesörja korrekt tidtagning av såväl ronder som rondpauser.

13.2     Tidtagaren skall starta klockan då matchdomaren signalerar ”Fight” vid rondstart.

13.3     Tidtagaren skall ange när tio (10) sekunder är kvar av ronden.

13.4     Tidtagaren skall signalera slutet av varje rond.

13.5     Tidtagaren skall markera när det är femton (15) sekunder kvar av en rondpaus.

13.6     Tidtagaren är ansvarig för att ta tiden då matchdomaren utfärdat time-out på grund av olyckshändelse eller foul och meddela matchdomaren vid fyra minuter och femtio sekunder (4.50) samt vid fem (5) minuter.

13.7     Klockan får ej stoppas av annat än matchdomarens signalerade avbrott.

13.8     Av matchdomaren signalerade avbrott skall ej ingå i ronden.

 

§ 14 Konferencier

14.1     En konferencier skall utses för tävlingen, denne skall ombesörja att såväl publik som funktionärer genom högtalarsystemet hålls informerade om tävlingen.

14.2     Konferencieren skall tillkännage de tävlandes namn, förening, ringhörna och vikt innan de tävlande inträder på matchytan.

14.3     Konferencieren skall uppmana sekonderna att lämna matchytan före matchstart och när tidtagaren markerar att det är 15 sekunder kvar av rondpausen.

14.4     Konferencieren skall tillkännage rondnummer inför start av varje rond.

14.5     Konferencieren skall tillkännage vinnarens namn och ringhörna.

 

§ 15 Sekonder (coacher)

15.1     Den tävlande skall ha minst en (1) och maximalt två (2) sekonder.

15.2     Under matchen får sekonderna endast uppehålla sig på matchytan i anslutning till sin tävlandes ringhörna under rondpaus.

15.3     All utrustning skall avlägsnas från matchytan vid rondpausens slut och sekonderna skall även tillse att matchytan hålls torr och ren för att förhindra halka.

15.4     Under rondpaus får sekonderna ge den tävlande muntliga instruktioner. Sekonderna får även ge den tävlande vatten, applicera sparsamma mängder vaselin och adrenalin vid eventuella sårskador. Överdrivet applicerande av vaselin samt användande av andra, ej specifikt tillåtna, preparat eller utrustning är ej tillåtet och kan leda till att den tävlande blir diskvalificerad.

15.5     Sekonder är skyldiga att vid rondpaus informera matchdomaren om eventuella skador som upptäcks på deras tävlande.

15.6     Sekonderna skall ha en handduk och om de finner den tävlande vara i svårigheter kan de kasta in handduken på matchytan och därigenom avbryta matchen.

15.7     Sekonderna kan ge råd, assistans och uppmuntran på ett behärskat sätt under matchen.

15.8     Den tävlande kan bli tillsagd, varnad eller diskvalificerad för regelöverträdelser som sekonderna begår.

 

§ 16 Matchyta

16.1     Matchytan skall vara väl avgränsad så att de tävlande ej riskerar att falla ur, det kan vara en standard boxningsring eller en ring med säkerhetsväggar.

16.2     Boxningsring: Storleken på denna kan variera, grundkravet är ett stötabsorberande golv som inhägnas av minst tre (3) vadderade ringrep som fäster i fyra (4) stolpar (ringhörn). Dessa hörn täcks med vadderade skydd. Åtgärder skall även vidtas för att säkerställa att de tävlande ej skadar sig vid ett eventuellt fall ur ringen (tex stötabsorberande golv utanför matchytan).

16.3     Ring med säkerhetsväggar: Syftet med den väggförsedda ringen är att undvika att de tävlande kan falla ut under matchen och ådra sig skador. Storleken kan variera, grundkravet är ett stötabsorberande golv som inhägnas av plastklätt nät (vägg) som fästs mellan minst sex (6) stolpar. Dessa stolpar samt den övre och nedre kanten kring nätet täcks med vadderade skydd.

 

§ 17 Matchlängd

17.1     En match skall pågå i tre (3) ronder.

17.2     En rond skall pågå i tre (3) minuter.

17.3     Rondpausen (pausen mellan ronderna) skall uppgå till sextio (60) sekunder

§ 18 Obligatorisk utrustning

18.1     Av SMMAF godkända tävlingshandskar & tävlingsbenskydd.

18.2     Tävlingsshorts, vilka skall vara tillverkade i hållbart material och utformade så att de ej kan orsaka skada på någon av de tävlande.

18.3     Suspensoar (valfritt för kvinnor).

18.4     Tandskydd.

18.5     Tävlings-topp eller rashguard (endast för kvinnor).

18.6     Bröstskydd (valfritt för kvinnor)

18.7     Tävlingsutrustning skall kontrollers av Matchdomaren i samband med match.

 

§ 19 Lindor & tejp

19.1     Händer och knogar får lindas med gasbinda.

19.2     Tejp får användas för att såväl fästa som förstärka gasbindan. Tejpen får dock inte täcka knogarna.

19.3     Handskarnas snörning och benskyddens kardborreknäppning skall tejpas så att de ej går upp och orsakar skada på någon av de tävlande.

19.4     Tejpning skall kontrollers av Matchdomaren i samband med match.

 

§ 20 Godkända tekniker

20.1     Slag och sparkar mot huvud, kropp och ben i stående kamp.

20.2     Knän mot kropp och ben i stående kamp.

20.3     Slag mot huvud, kropp och ben när motståndaren har en aktiv markposition. Markposition räknas från det att en tävlande har en annan kroppsdel än fötterna vidrörande matchytans golv (kallat three-points regeln).

20.4     Sparkar och knän mot kropp och ben när motståndaren har en aktiv markposition.

20.5     Kast och nedtagningar.

20.6     Submission tekniker (ledlås och stranguleringar etc).

 

§ 21 Otillåtna tekniker

21.1     Slag, sparkar eller knän mot ryggrad och bakhuvudet.

21.2     Knän mot huvudet.

21.3     Vridande knälås, exempelvis heel-hooks.

21.4     Attacker med armbåge eller underarm.

21.5     Slag mot samt grepp av struphuvudet.

21.6     Kast där man avsiktligt kastar motståndaren så att denne landar endast på huvud/nacke (så kallad spiking).

21.7     Ledlås mot fingrar och tår (så kallade small-joint-locks).

21.8     Stampningar mot motståndarens fötter.

21.9     Stampningar mot en motståndare i aktiv markposition.

21.10  Sparkar mot huvudet på en motståndare i aktiv markposition.

21.11   Sparkar mot njurarna med hälen.

21.12  Sparkar mot huvudet på en stående motståndare från aktiv markposition (så kallade up-kicks mot huvudet är därmed ej tillåtna).

 

§ 22 Fouls

22.1     Attackera en liggande eller på annat sätt försvarslös motståndare.

22.2     Smörja in kroppen (undantaget ansikte) med vaselin, liniment eller liknande.

22.3     Överdrivet bruk av vaselin.

22.4     Skallningar, peta i ögon, bitas, rivas, nypas, dra motståndaren i håret, attacker mot grenen samt stoppa fingrar i mun eller sår (cut).

22.5     Kasta ut motståndaren från matchytan.

22.6     Hålla fast i repen respektive säkerhetsväggens nät.

22.7     Greppa i shorts eller handskar.

22.8     Attackera motståndaren före match, under time-out, under rondpaus eller efter match.

22.9     Attackera motståndaren som undersöks av domare eller tävlingsläkare.

22.10   Attackera motståndarens underliv.

22.11  Tävla på ett icke sportsmannamässigt sätt som ger upphov till skada på motståndaren.

22.12  Använda svordomar eller förolämpande språk.

22.13  Göra förolämpande gester.

22.14  Ignorera domarens instruktioner.

22.15  Uppvisa aggressivt beteende mot matchdomaren eller andra funktionärer.

22.16  Inblandning av sekonder.

22.17  Medvetet tappa/spotta ut tandskyddet.

22.18  Inaktivitet och passivitet.

22.19  Simulera träff i underlivet.

22.20  Inga metalliska föremål och inga smycken får bäras under match.

 

§ 23 Fall och Nedslagning

23.1     Om en tävlande faller till marken på grund av nedtagning/kast, träff, överraskning eller dålig balans, skall matchen fortsätta under förutsättning att den tävlande försvarar sig effektivt och intar en aktiv markposition.

23.2     Om en tävlande blir nedslagen och inte kan försvara sig effektivt/blir liggande skall matchdomaren omedelbart stoppa matchen (referee stops contest – RSC).

 

§ 24 Varning

24.1     Vid lindrig oavsiktlig förseelse (utförande av otillåten teknik eller foul) utdelar matchdomaren en varning.

24.2     Matchdomaren kan utdela poängavdrag för den tävlande i samband med varningen.

 

§ 25 Diskvalificering

25.1     Vid avsiktlig, allvarlig eller upprepad förseelse kan matchdomaren diskvalificera den tävlande.

25.2     Om en tävlande orsakar en skada genom otillåten teknik eller foul och tävlingen stoppas vid senare tillfälle på grund av detta, skall den tävlande som orsakat skadan diskvalificeras.

25.3     Om det visar sig att tävlande har otillåten tejpning kan matchdomaren diskvalificera den tävlande.

25.4     En tävlande kan bli tillsagd, varnad eller diskvalificerad för regelöverträdelser som coacherna begår.

25.5     En tävlande kan bli tillsagd, varnad eller diskvalificerad för regelöverträdelser som supportrar begår.

 

§ 26 Omstart i samma position

26.1     Efter en utdelad varning, kontroll av tävlingsläkaren eller liknande skall matchen omstartas i samma position som före avbrottet.

 

§ 27 Omstart vid inaktivitet

27.1     Domaren kan starta om matchen i en neutral position (ståendes) om de tävlande är i ett dödläge eller inte arbetar aktivt för att förbättra position eller går på avslut.

 

§ 28 Vinstsätt

28.1     Uppgivet (Submission) – Om en tävlande ger upp genom att klappa upprepade gånger på motståndaren eller matchytan eller verbalt informera domaren, tilldöms motståndaren vinsten.

28.2     Handduken (Towel) – Om en tävlandes sekonder avbryter matchen genom att kasta in handduken tilldöms motståndaren vinsten.

28.3     Matchdomaren stoppar matchen (Referee Stops Contest, RSC) – Om matchdomaren stoppar matchen pga att denne anser att matchen är för ojämn, att en av de tävlande inte försvarar sig effektivt eller att en av de tävlande har blivit träffad hårt (omfattar men begränsas inte till så kallad Technical Knock Out/TKO samt Knock Out/KO), tilldöms motståndaren vinsten.

28.4     Domslut (Judges decision) – Poängkorten från de tre poängdomarna beskriver resultatet enligt följande:

·         Enhälligt domslut (Unanimous Decision). Alla tre poängdomare har samma vinnare.

·         Delat domslut (Split Decision). Två domare dömer samma vinnare och den tredje dömer motståndaren som vinnare.

·         Majoritetsbeslut (Majority Decision). Två domare dömer samma vinnare och den tredje dömer matchen som oavgjort.

·         Enhälligt oavgjort (Unanimous Draw). Alla tre domarna dömer matchen som oavgjort.

·         Majoritet oavgjort (Majority Draw). Två poängdomare dömer matchen som oavgjord.

·         Delat oavgjort (Split Draw). Alla tre poängdomare dömer olika.

28.5     Teknisk domslut (Technical Decision) Poängdomarna avgör vinnaren om en match slutade i förtid på grund av skada som är orsakad av en oavsiktliga foul. Innefattar möjligheten för tekniskt oavgjort (Technical Draw).

28.6     Diskvalificering (Disqualification) – Om en tävlande blir diskvalificerad tilldöms motståndaren vinsten.

28.7     Walkover – En tävlande som är annonserad och står redo på matchytan utan att motståndaren dyker upp, tilldöms vinsten.

 

§ 29 Domslutskriterier

29.1     Den tävlande som kontrollerar och dominerar matchen och som är mest effektiv inom områdena: Striking (slag, sparkar och knän) i stående kamp, clinch (stående brottning), kast/nedtagningar, positionskontroll, striking i markkamp samt submissionförsök (låsförsök) utses som rondvinnare. Det skall vara väl utförda tekniker, enbart aggressivitet premieras inte.

29.2     Att ligga överst i guard (dvs överst i markkamp med motståndarens ben runt överkroppen) skall endast anses vara en dominant position om den tävlande försöker avsluta matchen (effektiv striking alternativt submissionförsök) eller förbättra sin position (passera garden). En tävlande som endast håller ner sin partner utan att aktivt försöka vinna skall ej anses vara dominant.

29.3     Om de tävlande är jämna i offensiva moment skall det defensiva arbetet bedömas: Blockeringar mot slag och sparkar, försvar mot nedtagningar, vändningar från en bottenposition till överst eller till stående.

29.4     Om de tävlande är jämna såväl offensivt som defensivt så skall den tilldelas vinsten som varit mest aktiv och som försökt vinna mest.

 

§ 30 Bedömningskriterier och poängsättning

30.1     Bedömningskriterier:

·         Effektiva slag, sparkar och knän (s.k. striking).

·         Effektiv grappling.

·         Kontroll av ringen/buren.

30.2    Bedömningen ska göras utifrån det som förekommer i 30.1 och avgörs av vad som ger mest övervikt i poäng av effektiv striking, effektiv grappling samt kontroll av ringen/buren.

·         Effektiva slag, sparkar och knän bedöms genom att bestämma det totala antalet effektiva slag, sparkar och knän.

·         Effektiv grappling bedöms genom att betrakta mängden effektiva nedtagningar och försvar av nedtagningar.

Exempel på faktorer att beakta är nedtagning från stående position till en markposition i gard för att sen passera garden till en bättre position, passera garden till mount, samt att hota för ett avslut från en position underifrån.

·         Kontroll av ringen/buren bedöms genom att avgöra vem av de tävlande som dikterar tempot, plats samt positionen av matchen.

Exempel på faktorer att beakta är tävlande som motverkar försök till nedtagning genom att hålla matchen stående, tar ner en motståndare till markkamp, skapar hotfulla submission-försök, passerar garden till mount samt skapar möjlighet för slag.

30.3     Poängsättning

Poängdomarna använder sig av ”10-Point Must System”. Det innebär att vinnaren av en rond tilldelas 10 poäng och förloraren maximalt 9 poäng.

·         10-10 är en rond där ingen av de tävlande uppvisar tydlig dominans.

·         10-9 är en rond där en av de tävlande uppvisar marginellt högre dominans.

·         10-8 är en rond där en av de tävlande uppvisar en betydande dominans.

·         10-7 är en rond då en av de tävlande dominerar ronden helt och hållet.

30.4     Poängdomarna ska använda en glidande skala och värdera den tid de tävlande är i stående respektive markposition:

·         Om de tävlande tillbringat största delen av ronden i markposition, skall:

(a)  effektiv grappling vägas in först; och

(b)  effektiv striking vägas in därefter

·         Om de tävlande tillbringat största delen av ronden i stående position, skall:

(a)  effektiv striking vägas in först; och

(b)  effektiv grappling vägas in därefter

·         En rond bedöms som 10-8 när en tävlande dominerar i mycket hög utsträckning genom striking eller grappling.

·         Om en rond genomförts lika lång tid i stående kamp som markkamp, skall striking och grappling vägas in lika.

30.5     I händelse av att en rond avslutas innan full tid på grund av en oavsiktlig foul, skall ronden bedömas utifrån samma kriterier som om den gått tiden ut.

 

§ 31 Oavgjort – Draw

31.1     Om poängställningen vid matchens slut skulle vara lika för de två tävlande döms matchen vara oavgjord (draw).

31.2     I titelmatcher måste poängdomarna utse en vinnare (markera en vinnare på poängprotokollet).

 

§ 32 No contest

32.1     En match kan bli dömd som en “no contest” (det vill säga matchen ogiltigförklaras). Detta kan göras under eller efter en match.

32.2     Anledningar till no contest kan till exempel var om matchen blir störd/stoppad på grund av yttre påverkan efter att den startats och inte kan slutföras.

32.3     Om en tävlande genom olyckshändelse blir skadad av en icke godkänd teknik t ex en sammanskallning och matchen måste brytas p.g.a. detta, skall matchen dömas till no contest.

 

§ 33 Protest

33.1     Om en tävlande eller dennes sekonder anser att ett matchresultat är felaktigt kan en protest inlämnas till SMMAF inom 48 timmar efter avslutad tävling. Protesten skall innehålla uppgifter om vilken match det gäller, vad man protesterar mot, argumentation för detta, hur man anser att matchen borde dömas samt kompletta kontaktuppgifter.

33.2     Matchresultatet skall endast ändras om ett uppenbart fel, vilket inverkat på matchresultatet, begåtts av matchdomaren, poängdomarna eller annan funktionär.

 

§ 34 Knockout

34.1     En tävlande, som har blivit knockad som ett resultat av en huvudträff eller där domaren stoppat matchen på grund av ett flertal hårda träffar i huvudet, skall omedelbart undersökas av tävlingsläkaren.

34.2     En bedömning om vidare undersökning på sjukhus, samt eventuell hjärnröntgen, är nödvändig skall göras av tävlingsläkaren.

34.3     Tävlingsläkaren skall dokumentera eventuella knockouter och därmed följande undersökning på sjukhus, karantänsperiod etc

 

§ 35 Karantän – Avstängning

35.1     En tävlande som blivit utslagen i en match efter knockout, som följd av huvudträff, eller då matchdomaren stoppat matchen för att den tävlande mottagit hårda träffar mot huvudet, som gjort denne försvarslös eller oförmögen att fortsätta, skall inte tillåtas deltaga i tävling eller sparring under en period specificerad i 35.3 nedan.

35.2     Matchläkaren har rätt att utdöma karantän även då en match inte stoppats om denne finner detta nödvändigt på grund av att en tävlande fått ta emot många huvudträffar.

35.3     En (1) knockout – Minst fyra (4) veckor efter matchen.

Två (2) knockout under en period av tre (3) månader – Tre (3) månader efter matchen.

Tre (3) knockout under en period av tolv (12) månader – Tolv (12) månader efter matchen.

35.4     Avstängningar administreras av SB&Ks kansli, se § 4 Tävlingskort.

 

§ 36 Doping

36.1     Positivt test för doping enligt WADAs (World Anti-Doping Agency) och/eller IOKs (Internationella Olympiska Kommittén) dopinglista leder till omedelbar diskvalificering.

36.2     Det ankommer tävlingsledaren att underlätta för och vara behjälplig i genomförandet av dopingtester på de tävlande.

36.3     Om en tävlande inte medger dopingtest leder det till omedelbar diskvalificering.